Iýmit alýan jübüli çaga silikon bibleri

Gysga düşündiriş:

Injiliň özüne çekiji reňkleri bäbekleri Injili geýmäge höweslendirýär.Suw geçirmeýän halta iýmitiň dökülmezligini üpjün edýär

BPA & PVC Mugt 100% ýumşak silikon, erbet ys ýok, bäbekler üçin howpsuz, arassalamak we ýuwmak aňsat

Çaganyň boýnundaky bibini goramak üçin 4 düwme bilen gelýär, çagalar ony aýryp bilmeýärler

BPA & PVC Mugt, ýiti gyrasy bolmadyk iýmit derejeli silikon bäbekler üçin iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Çaga_silikon_bibs_with_food_catching_pocket_Manufacturer_and_Exporter_Realever (1)
Çaga_silikon_bibs_with_food_catching_pocket_Manufacturer_and_Exporter_Realever (3)
https://www.babyproductschina.com/baby-silicone-bibs-with-food-catching-pocket-product/
Çaga_silikon_bibs_with_food_catching_pocket_Manufacturer_and_Exporter_Realever (4)

Önümiň beýany

Oglanlar we gyzlar üçin jyns taýdan bitarap işdäaçar reňkler.Çagalaryň işdäsini güýçlendirýär

Owadan multfilm çap etmek + açyk reňk, çagaňyz ony gowy görer, sazlaşykly boýnuň açylmagy 6 aýdan 5yrs aralygynda gabat gelýär.

Bibliýalar elmydama ulanmaga taýyn - kir ýuwýan maşyna indi matalar ýok.Kir ýuwmagy kesýär we suw tygşytlaýar.Bu silikon bib, çagaňyzy iýmitlendirmek üçin amatlydyr.

Easyeňil arassa - 100% iýmit derejeli silikon tegmillere garşy durýar we suwy siňdirmeýär.Ony ýuwmak üçin sabynly suw ulanyň!Injil süpürilip bilinýän, ýuwulýan we gaty çydamly materialda ýasalýar.

Iýmitlendirmek has ýönekeýleşdirildi - bagtly sagdyn ene-atanyň pelsepesi ýönekeý.Bagtly çagalar, bagtly ene-atalar.Uly, giň jübü iýmit tutýar, dökülmeýär we aslynda açyk bolýar!Çaganyň iýmitiniň, süýdüniň ýa-da dökülýän suwuň kiçijik bölekleri, şonuň üçin çaganyň eşiklerini goramak üçin jübüsine meňzeş bölüm bilen gelýär.

Indi paket paketlerini satyn almak ýa-da iýmitiň gaçmagyndan eşikleri zaýalamak bolmaz.Kitap, çagaňyzdan başga, hatda daş-töweregiňiziň hem çagany iýmitlendirenden soň arassa we tertipli bolmagyny üpjün eder.;Hil sazlanylýan düwmeler - aňsatlyk bilen çekilmezligi we çagalarda ygtybarly galmazlygy üçin boýnuňyza daňyň.Mundan başga-da, ulalýan çagaňyza bibi uýgunlaşdyryp, sazlap bolýar.

Bular çaga üçin gowy sowgat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.