Biz hakda

Ningbo Realever Enterprise Limited

1c9b1ab8-0790-4692-b23b-ba9786b7d3a3

Ningbo Realever Enterprise Ltd., Hytaýda, YiWu we Şanhaýyň golaýynda bir hünärmen kompaniýa bolup, esasan çaga we çagalar aýakgaplary, sandal, çaga joraplary we olja, sowuk howa trikota items önümleri, trikotaorgan ýorgan we köp sanly çaga we çagalar önümleri bilen iş salyşýar. eşik, bibli we noýba, çagalar üçin saýawanlar, TUTU yubkasy, saç esbaplary we egin-eşikler .Şonuň ýaly-da, satmak üçin sowgat hökmünde gabat gelýän önümleri saýlap bilersiňiz.Bu ugurda 20 ýyldan gowrak işlänimizden we ösdürenimizden soň, baý tejribämiz bar we dürli bazarlardan gelen müşderiler üçin OEM & ODM hyzmatlaryny berip bileris.

Işgärlerimiziň köpüsi 10 ýyldan gowrak işledi, şonuň üçin dürli önümlerde, şeýle hem ajaýyp zawodlarymyzda we tehniklerimizde gaty professional hyzmat hödürläp bilerler.Müşderileriň kotirovka we ösüş üçin dizaýnlaryny we pikirlerini tüýs ýürekden garşylaýarys, islegiňiz boýunça size bir nokatly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bizde gowy taýýarlanan hil gözegçilik topary, täze önüm awçy topary, hünärmen suratçy topary we müşderi hyzmat topary bar.Şeýle hem, gaplamak / önümler çeper eser dizaýny, tehnologiýa çözgüdi we transport meselesinde kömek edip bileris .Şonuň üçin zawodlarymyzdan iň bäsdeş bahada we örän çalt önümçilikde ýokary hilli harytlar bilen üpjün etmek üçin dogry üpjün ediji.

Tejribe

20+ ARYL Tejribe

Bizde on ýyldan gowrak synag geçirildi we gaty ulaldyk

OEM & ODM

OEM & ODM

ODM we OEM hyzmatyny edýäris.

MUGT DIZayn

MUGT DIZayn

Talabyňyza görä mugt dizaýn hyzmatyny edýäris.

IEST GOWY BAHA

IEST GOWY BAHA

Bazaryňyzy almaga kömek etmek üçin iň gowy bahamyzy hödürleýäris.

Geçen ýyllarda ABŞ-dan gelen alyjylaryň köpüsi bilen gaty gowy gatnaşyk gurduk we köp ajaýyp zatlar we programma etdik.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, täze zatlary gaty çalt işläp we kämilleşdirip bileris, bu alyja wagt tygşytlamaga we täze zatlary tiz wagtda bazara çykarmaga kömek edýär.Wal-Mart, MARMAXX, ROSS, Burlinton, Fred Maýer, MEIJER, Cracker Barrel ...
Disney, Reebok, Little Me, So Dorable, Ilkinji ädimler ...

Aboveokardaky maglumatlary okanyňyz üçin sag boluň we has giňişleýin gözden geçirmek üçin web sahypamyza giriň we islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyň.


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.