Habarlar

 • Çaga aýakgaplary bäbeklere özbaşdak ýöremegi öwrenmäge kömek edýär

  Çaga aýakgaplary bäbeklere özbaşdak ýöremegi öwrenmäge kömek edýär

  Soňky ýyllarda bazarda çaga aýakgaplarynyň meşhurlygy bilen has köp ene-atalar çaganyň okuw prosesinde ähmiýetine düşünip başladylar.Çagajyk aýakgaplary, bäbeklere durmagy we ýöremegi öwrenmek üçin ýörite döredilen aýakgapdyr ...
  Koprak oka
 • ÇAGA we TODDLER GYZLAR ÜÇIN HUKUK DÖWRÜNI nädip saýlamaly

  ÇAGA we TODDLER GYZLAR ÜÇIN HUKUK DÖWRÜNI nädip saýlamaly

  Dogry saç klipini we başlyk ölçegini tapmaga kömek etmek Dogry klip tapmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Çagaňyza / çaga gyzyňyzyň saç görnüşine we saç mukdaryna laýyk belli bir saç ýaýyny tapmak käwagt kyn bolup biler, sebäbi kellesiniň ululygy we saç mukdary / t ...
  Koprak oka
 • Super ýumşak pagta trikotalan ýorganyň täze nusgasy

  Super ýumşak pagta trikotalan ýorganyň täze nusgasy

  Ultra-ýumşak we dem alýan bäbek formasy ýorgan-düşegiňizi kiçijik keýik dizaýnynda tanyşdyrmak, kiçijikiňizi ýyly we rahat saklamak üçin ajaýyp.Bu ýorgan diňe bir çagalar bagy üçin amaly däl, eýsem islendik çagalar bagyna owadan we ajaýyp goşundy ...
  Koprak oka
 • Gulak gulaklary bilen çaga galyň ýumşak ýel geçirmeýän trapper şlýapa

  Gulak gulaklary bilen çaga galyň ýumşak ýel geçirmeýän trapper şlýapa

  Kiçijik çagaňyz üçin ajaýyp gyş täze bäbek trapper şlýapa bilen tanyşdyrmak!Qualityokary hilli suw geçirmeýän mata bilen ýasalan we ýumşak sütükli sütük bilen örtülen bu şlýapa, sowuk aýda çagaňyzy ýyly we rahat saklamak üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Çagalar üçin iň amatly oýunjaklaryň iň gowy 1-si - ýumşak oýunjaklar

  Çagalar üçin iň amatly oýunjaklaryň iň gowy 1-si - ýumşak oýunjaklar

  Çagaňyz üçin ajaýyp oýunjak gözläniňizde, doldurylan haýwanlar hemişe meşhur.Softumşak, sypaýy we ýumşak ýumşak oýunjaklar çagaňyza rahatlyk we güýmenje bermek üçin ajaýyp usuldyr.Bu makalada çaga doldurylan oýunjaklar, foku ... bilen içgin tanyşarys.
  Koprak oka
 • IOMIT KATÇY BILEN ÖACÜNI ALYŞ WE HOWPSUZ SILIKON BIB

  IOMIT KATÇY BILEN ÖACÜNI ALYŞ WE HOWPSUZ SILIKON BIB

  Çaga çagajyklary, kiçijik çagaly ene-atalar üçin möhüm zat.Nahar wagtynda ýa-da bulaşyk çärelerde eşikleri arassa we gurak saklamaga kömek edýärler.Bazarda köp sanly wariant bar, Irki kitaplar esasan matadan ýa-da plastmassadan ýasalan bolsa, häzirki zaman bibleri c ...
  Koprak oka
 • ÇAGA DÖWRÜNI NOWDIP EDIP BOLANOK

  ÇAGA DÖWRÜNI NOWDIP EDIP BOLANOK

  Owadan çaga köýnegini nädip tikmeli, aşakdaky maglumatlary görmegiňizi haýyş edýäris: MATERIALLAR: Täze köýnek üçin mata Täze köýnek üçin matalar (islege görä) Tikin maşynynyň gaýçy pyçaklary Howpsuzlyk berkitmesi Demir we ütük tagtasy GURAMALAR 1-nji ädim: TEMPLATE DRESS ON FABRIK ...
  Koprak oka
 • Yssy gyşlar üçin hökmany bolan çagalaryň gulaklaryny goraň

  Yssy gyşlar üçin hökmany bolan çagalaryň gulaklaryny goraň

  Gyşyň gelmegi bilen bäbekler sowuk howa bilen uýgunlaşyp bilmeýärler we sowukdan aňsat täsir edýärler.Çagalaryň saglygyny goramak her bir ene-atanyň jogapkärçiligidir.Çaga gyş gulagyny goramak üçin şlýapa geýmek diňe bir ýyly bolman, eýsem ...
  Koprak oka
 • Çagaňyz üçin moda gün goragy - çaga sypal şlýapa we äýnek

  Çagaňyz üçin moda gün goragy - çaga sypal şlýapa we äýnek

  Tomus ýakynlaşdygyça, gün ýanýar, çagalara açyk howada işlemek üçin has köp mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, çagaňyzyň derisi gaty näzik we goşmaça goragy talap edýär.Çagaňyzyň näzik derisini günüň zeperlenmeginden goramak üçin çaga sypal şlýapasy we äýnek toplumlary ...
  Koprak oka
 • 2024-nji ýylda iň oňat çaga gün şlýapalary barada bilmeli zatlaryňyz

  2024-nji ýylda iň oňat çaga gün şlýapalary barada bilmeli zatlaryňyz

  Çagaňyzyň gün şöhlesini goramak gaty möhümdir, esasanam 6 aýdan kiçi bolanda, gün şöhlesini geýip bilmeýär.Çagalaryň gün şlýapalary, şeýle hem 2024-nji ýylda bäbekler üçin iň gowy görýän gün şlýapalarymyz hakda bilmeli zatlaryňyzy öwreniň. Täze doglan çagaňyzy ýa-da çagaňyzy goramak ...
  Koprak oka
 • ÇAGA NOWDIP EDIP BOLMALY?

  ÇAGA NOWDIP EDIP BOLMALY?

  Çagaňyzy nädip baglamalydygyny bilmek, esasanam täze doglan wagtynda bilmek möhümdir!Ajaýyp habar, täze doglan çagany nädip baglamalydygy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu işi ýerine ýetirmek üçin çaga bäbek ýorgan, çaga we iki eliňiz gerek.Biz subut edýäris ...
  Koprak oka
 • Çagalar üçin saýawan bilen adaty saýawan arasynda näme tapawut bar?

  Çagalar üçin saýawan bilen adaty saýawan arasynda näme tapawut bar?

  Zontikler, ýagyşly günlerde çyglylygyň öňüni almak üçin zerur zatlaryň biridir.Çagalaryň saýawanlary we adaty zontikleri daşky görnüşi bilen meňzeş bolsa-da, käbir tapawutlary bar.Cöne dizaýnyň we işlemegiň arasynda c ... arasynda tapawutlar bar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.