Çaga joraplary

KimdenREALEVER, ähli möwsümlerde çaga joraplarynyň köp görnüşini taparsyňyz, olar howpsuz, ýumşak, ýyly we ýakymly.

Dürli bazara we talaplara laýyk gelýän dürli materiallarymyz bar, adaty 21S pagta, organiki pagta, adaty poliester we gaýtadan işlenen poliester, bambuk, spandeks, lureks ... materialhli materiallarymyz, esbaplarymyz we taýýar joraplarymyz ASTM F963-den geçip biler (şol sanda ownuk bölekler, çekmek we ýüpüň soňy), CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phthalates goşmak bilen), 16 CFR 1610 lamangyn synagy we BPA mugt.

Joraplaryň ululygy Täze doglan çagadan Toddlere çenli we bizde dürli gaplamalar bar, meselem, quakkardly 3pk tekiz jorap, 6pk terri gysylan jorap, 12pk dyzdan ýokary quakkard jorap, 16pk ekipa. Jorap we 20pk tekiz jorap.

Şeýle hem, olara aksessuar goşup, aýak galyplary we gutular bilen gaplap bileris, bu olary olja edýär we has owadan we ajaýyp görünýär.Şeýlelik bilen, güller bilen olja, 3D çybyk ýumşak bootis, 3D nyşanly olja ...

GeliňREALEVERtapmak üçinýyly çaga 6pk terri jorapNyşanly owadan çaga 3pk jorapamatly çaga 12pk jorapmoda 2pk çaga joraplary

 • Çaga üçin 3 jübüt paket jorap

  Çaga üçin 3 jübüt paket jorap

  Süýümiň mazmuny: 75% pagta, 20% poliester, 5% spandex elastik we bezeg aýratynlygy

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

  Bu çaga joraplary dem alýan pagta mata.1 Täze ýyl agajy quakkard bilen jübüt jorap, 3D Santa nyşany bilen 1 jübüt jorap, 1 guty gaplamak üçin keýik quakkard bilen jübüt jorap, beýlekisi, altyn ýaýly 1 jübüt jorap, 1 jübüt gyzyl şifon dantelli, 1 jübüt gara ýaý , onuň ýumşak matasy ownuk başdan geçirmelerinde aýaklaryny goraýar. Aýaklary we aýaklary gaty ýykylmaz we hiç hili oňaýsyzlyk bolmaz, deriňizi siňdirer, çagaňyzyň aýaklaryny günüň dowamynda gurak we arassa saklar.topukdan aýagynyň başyna çenli premium rahatlygy üpjün edýär.Ony wagtal-wagtal düzetmegiň zerurlygy bolmazdan, günüň dowamynda ýerinde bolýar.Derini arassalaýan iň ýumşak pagta materialyndan ýasaldy. Gabat gelýän, uzak dowamly ýumşaklyk. Çagaňyza esasanam ýöremegi öwrenenlerinde howpsuzlykda kömek ediň Bu joraplar doglan günüňiz, Ro Christmasdestwo ýa-da aýratyn bir waka üçin ajaýyp sowgatdyr aýratyn duýmak üçin çaga.Springazda we güýzde geýmek üçin ajaýyp.

 • Çagalar üçin 2 jübüt paket jorap

  Çagalar üçin 2 jübüt paket jorap

  Süýümiň mazmuny: 75% pagta, 20% poliester, 5% spandex elastik we bezeg aýratynlygy

  Bu çaga joraplary dem alýan pagta mata: Jorapda 3D nyşany, pompom we gül bar, Bu joraplar ýumşak, rahat, gaty we dem alýar. Bular derä ýakymly we amatly. Köp gezek gowulaşmak çagaňyza umumy rahatlyk berer.

  Her jorap jübütiniň üstünde ýelim bilen ajaýyp we üýtgeşik häsiýetli taýak bar. Güllerden, awtoulaglardan, futbollardan, pişiklerden, itlerden we ş.m. hemme zat bilen… Oýunmak we geýmek gyzykly, bular diňe kiçijik aýagyňyzy goşmak üçin zerur zatlar. Bu kolleksiýa toplumlaryndan birine eýe bolup, hezil edip başlaň. Ajaýyp we gyzykly, bu joraplar çaganyňyzyň ýüzüne ýylgyryş döreder.

  Täze doglan çagalardan 12 aýa çenli bu joraplar gaty oňat gabat gelýär. Aýaklaryň birmeňzeş ululygy 3,9 dýuým / 10 sm. 0-12 aýlyk bäbekler üçin amatly. Bu joraplar Doglan gün, Ro Christmasdestwo ýa-da islendik aýratyn dabara üçin ajaýyp sowgatdyr , çaganyň aýratyn duýmagyny isleseňiz.materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýärsiňiz. Biz professional ýüpek öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.

 • 6 jübüt paket Terri jorap çaga üçin

  6 jübüt paket Terri jorap çaga üçin

  Süýümiň düzümi: 80% pagta, 18% poliester, 2% elastikden başga spandex

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

  Joraplar üçin 5 reňk bar (gara, deri çal, gök, ak we goýy gök) Haýsydyr bir reňkli habar isleseňiz bize habar beriň.

  Oglanlar üçin ýumşak çagajyk jorap Aýakgabyň topugyna sokulmakdan. Premium amatly we dem alýan mata, ähli möwsümlere laýyk orta galyňlyk, der siňdirýär, ys çydamly, ýapyk barmak doly örtülen dizaýn duýgur derini hapalardan, çişiklerden we mikrob täsirinden goraýar. Bu joraplar Çaganyň özüni aýratyn duýmagyny islän wagtyňyz, doglan gün, Ro Christmasdestwo ýa-da islendik aýratyn waka üçin ajaýyp sowgat.materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýärsiňiz. Biz professional ýüpek öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.

 • “Unisex” ýyly we amatly çaga aýakgaplary

  “Unisex” ýyly we amatly çaga aýakgaplary

  100% akril trikota upper, Softumşak Faux sütükli örtük we atlas zolagy bilen örtülen 1X1 gapyrgasy.Upperokarky bölegi trikota pattern nagyşly ýumşak ýüplük we asty uzyn we galyň ak reňkli sütükdir, Kompaniýanyň nyşanyny, önüm markasyny, ululygyny we ş.m. atlas zolagynda çap edip bilersiňiz .Bu çaga oljalary 0-6M we 6-12M, Çaganyň aýagynyň ululygyny saýlamak. Elbetde, islegiňize görä ululygyny hem düzüp bilersiňiz. Bu çaga oljalary ýakymly, ýyly we amatly. Gerek bolsaňyz dört reňk bar (gülgüne, gyzyl, deňiz, çal) biziň bilen habarlaşmak üçin başga reňkler ýa-da has köp reňkler, professional jogap bolar.

 • 12 jübüt paket-Unisex-0-12M

  12 jübüt paket-Unisex-0-12M

  Süýümiň düzümi: 75% pagta, 20% poliester, 5% elastikden başga spandex

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.