Şazada täze doglan bäbek gyzlarynyň kellesi + Tutu + Ganatly eşikler toplumy

Gysga düşündiriş:

Çagany has rahat duýmak we çaganyň derisini goramak üçin elastik bil bagy atlas bilen örtülendir.

Kirtubkanyň uzynlygy edil dogry, çaga geýeninde tüýdükli don ýalydyr.6, aşgazanyň örtügine aýratyn týul gatlaklary tikilýär, bu bolsa TUTU-ny has ýumşak edýär. , çaganyň derisini gaharlandyrmaň. Uzak wagtlap ulanylmagyna dökülmez ýa-da solmaz.

Ganat: Elastik bel zolagy çykmagy / ýerinde bolmagy aňsatlaşdyrýar.

Ajaýyp we owadan dizaýn, kiçijik gyzlaryňyzy şazada ýaly eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

scsctj (2)
scsctj (1)

Jikme-jiklik

Bu dizaýn eserinde gaty ýumşak we köp ulanylyş bar, ony geýim, eşik, şaý-sepler, sumkalar, öý bezegi, planşet bezegi, aýal-gyzlaryň içki eşikleri üçin ideýalar, el esbaplary, ýassyk, perde, gurjak eşikleri we ş.m. ulanyp bilersiňiz.

Köp ýagdaýlar üçin amatly

Gündelik geýim, 1-nji doglan gün toýy, çagalaryň suraty, täze doglan suratlar, tort döwmek, pasha, Halloween we Ro Christmasdestwo üçin ajaýyp.

Geň galdyryjy kombinasiýa

Kiçijik şa gyzyň ünsüni özüne çekmek üçin ýokary hilli emeli gül kellesi bilen ýokary ýumşak we ýumşak TUTU yubkasy.Çagaňyzyň ösüşini sosial mediýada paýlaşmaga kömek eder, sebäbi ýaňy doglanlar üçin gymmatly zatlar.
Kiçijik gyzlaryňyz Ro Christmasdestwo, festiwal, doglan gün, oturylyşyk ýa-da beýleki dabaralarda owadan we özüne çekiji geýinýän bolsa, siz olara begenmeli we buýsanmaly, şeýlemi?
Bu tutu yubka toplumy siziň islegleriňizi kanagatlandyrar.Şeýle ajaýyp we owadan kostýum gyzlaryňyzy has özüne çekiji eder.Birini saýlaň, kiçijik gyzlara beriň!
Biz ýokary derejeli ülňüleri saklaýarys we müşderileriň kämil kanagatlanmagyna çalyşýarys!Soraglaryňyz bar bolsa bize habar iberiň, biz elmydama size kömek ederis.Siziň kanagatlanmagyňyz biziň üçin möhümdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.