“Unisex” moda gyşyň ýyly ýyly öý ýakymly haýwanlary

Gysga düşündiriş:

Upperokarky, ýumşak örtükli we 1X1 gapyrga çeňňegi çagaňyza üýtgeşik terlik hödürleýär.Derini arassalaýan ýumşak ýumşak ýumşak, kiçijik perişde aýaklaryňyz üçin rahat we ýyly duýgy berýär. Bu oljalar çagaňyzyň howpsuzlygyny ýatda saklamak we kiçijik aýaklaryny basmak üçin gaty ýumşak we ýumşak matadan ýasalýar, zyýany ýok çaganyň duýgur deri.Güýzde we gyşda, çaga bulutlarda gezip ýören ýaly ýeňil aýaklaryna mylaýym we ýyly örtülýär.Haýwan multfilminiň dizaýny, bu çaganyň bäbejigini gaty ýakymly we ýakymly görkezýär.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, çykarmak ýa-da geýmek aňsat. Bu ýüpek ajaýypüçin çaga sowgady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

dsaas7
cxzc8
dssad6

Önümiň beýany

Süýşmeýän nokatlar kanwas aýakgaplary, çagaňyzyň buzly sowuk ýere gaçmagynyň öňüni alyp biler.Süýşmäge garşy materiallar çaga deňagramlylygyny saklamaga we süýşmeginiň öňüni alyp biler.Uly arka goldawy çagaňyzyň aýaklaryndaky basyşy ýeňilleşdirip biler. Düwürtikli süýümli içerde islendik içerde ýeňil, ýyly we amatly bolýar.3D haýwan multfilminiň gözleri, burny nagyşlar. Dört stil bar (Vanilla krem ​​faux fur Llama & Piliory faux fur Unicorn & Wild kepderi ýalňyşlygy sütükli Koala we goňur aýy).Çagalar tarapyndan halaýan ajaýyp reňklerde we dizaýnlarda bolýar we bu çeňňekde we aýlawly ýumşak aýakgaplarda oýnap ýörkäňiz lezzet alýarsyňyz. Bu çagalaryň aýakgaplary çaganyň aýakgap kolleksiýasyna uly goşant goşar.

Bu aýakgaplar, Bootie-de çagaňyzyň aýagyny rahat saklaýan Içinde ýalňyş sütük alyňsMundan başga-da, Süýşmä garşy ýumşak aýak, pyýada ýöremegi tebigy duýmak we süýşmegiň öňüni almak üçin gowy ýasalan.Daban, şeýle hem gödek ýüzlerden ýa-da hapa pollardan goragy üpjün edýär. Bu ýyly maşgala çaga oljalary Ro Christmasdestwo, doglan gün, Çagalar güni, çaga duşy üçin ajaýyp sowgatdyr.,gündelik durmuşwe ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.20 ýyltejribe, ygtybarly material, hünär maşynlary

2.OEM hyzmatybahasyna we ygtybarly maksadyna ýetmek üçin dizaýna kömek edip biler

3. Bazaryňyzy almaga kömek edýän iň gowy baha

4. Eltip bermek wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň

5.MOQ1200 HKululygynda.

6.Şanhaýa gaty ýakyn Ningbo şäherinde ýerleşýäris

7. ZawodWal-mart şahadatnamasy 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.