Haýwan aýakgaplaryny ýuwuň

  • “Unisex” moda gyşyň ýyly ýyly öý ýakymly haýwanlary

    “Unisex” moda gyşyň ýyly ýyly öý ýakymly haýwanlary

    Upperokarky, ýumşak örtükli we 1X1 gapyrga çeňňegi çagaňyza üýtgeşik terlik hödürleýär.Derini arassalaýan ýumşak ýumşak ýumşak, kiçijik perişde aýaklaryňyz üçin rahat we ýyly duýgy berýär. Bu oljalar çagaňyzyň howpsuzlygyny ýatda saklamak we kiçijik aýaklaryny basmak üçin gaty ýumşak we ýumşak matadan ýasalýar, zyýany ýok çaganyň duýgur deri.Güýzde we gyşda, çaga bulutlarda gezip ýören ýaly ýeňil aýaklaryna mylaýym we ýyly örtülýär.Haýwan multfilminiň dizaýny, bu çaganyň bäbejigini gaty ýakymly we ýakymly görkezýär.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, çykarmak ýa-da geýmek aňsat. Bu ýüpek ajaýypüçin çaga sowgady.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.