Saman şlýapa we sumka

Çagalar sypal gün şlýapalary, iň meşhur tomus şlýapasy bolup, ol çagalara diňe bir kölege bermek funksiýasyny däl, eýsem tomus moda bezegini hem üpjün edip biler. REALEVER-den saman şlýapalarynyň köp görnüşini taparsyňyz. Bu saman şlýapalary adatça tebigy ýasalýar ot materialy we ýeňil, dem alýan we amatly.

 

Naturalhli tebigy ot materiallary CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phthalates ýaly), 16 CFR 1610 ýangyn synagy geçip biler. Garnituralar we taýýar saman şlýapa ASTM F963-den geçip biler (Kiçijik bölekler, Kesgit nokady, Kesgitli metal ýa-da aýna gyrasy)

 

Çagalaryň sypal şlýapalary çagalara günüň kölegesinde kömek edip biler.Yssy tomusda güýçli gün çagalaryň näzik derisine zeper ýetirip biler.Saman şlýapa geýenden soň, giň gyrasy göni gün şöhlesini netijeli ýapyp, ýüzüň we boýnuň täsirini azaldyp biler, şeýlelik bilen güne ýanmagyň öňüni alar.

 

Çaganyň saman şlýapasynyň materialy oňat dem alýar.Çagalar tomusda oýnanda derlemäge ýykgyn edýärler, sypal şlýapalaryň dem alýan häsiýetleri oňaýsyz duýgulardan gaça durmak üçin kellelerine ýeterlik howa çalşygyny üpjün edýär.Şeýlelik bilen, açyk howanyň dürli çärelerine has aňsat gatnaşyp, tomsuň hezilinden lezzet alyp bilerler.

 

Sypal şlýapalar indi ýekeje dizaýn stili däl, eýsem saýlamak üçin dürli nagyşlar, reňkler we nagyşlar bar. Şeýle hem saman şlýapa käbir gülleri, ýaýy, pom pom, keşde, sequin, goşup bilersiňiz. düwme .... şlýapa has moda we owadan görünmek üçin.

 

Öz logotipiňizi çap edip, OEM hyzmatlaryny hödürläp bileris. Öňki ýyllarda Amerikaly müşderiler bilen köp berk gatnaşyk gurup, köp sanly haryt we hyzmatlar öndürdik.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, müşderileriň wagtyny tygşytlap, bazara çykarylmagyny çaltlaşdyryp, täze önümleri çalt we kemsiz öndürip bileris. Önümlerimizi satyn alan satyjylar Walmart, Disneý, Reebok, TJX, Burlington, Fred Maýer, Meijer, ROSS we Cracker Barrel.Şeýle hem, Disneý, Reebok, Little Me, So Dorable we Ilkinji ädimler ýaly markalar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

 

Çagalaryňyzyň sypal şlýapasyny tapmak üçin REALEVER-e geliň

 

  • Çagalar sypal şlýapa we sumka

    Çagalar sypal şlýapa we sumka

    90% ýokary hilli tebigy kagyz sypalyndan we 10% poliesterden ýasaldy.2-6 ýaş aralygyndaky çagalar üçin amatly. Çydamly, aňsat deformasiýa edilmeýän, dem alyş we rahatlyk deňagramlylygyny gowy saklaýar. El degirmek üçin derä ýakymly, arassa tikiş we ajaýyp ussatlyk bilen uzak wagtlap ulanylýar.Softumşak sypal materialy owadan gurluşy üpjün edýär we ýeňil agram geýmegi has amatly edýär.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.