“Unisex” ýyly we amatly çaga aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

100% akril trikota upper, Softumşak Faux sütükli örtük we atlas zolagy bilen örtülen 1X1 gapyrgasy.Upperokarky bölegi trikota pattern nagyşly ýumşak ýüplük we asty uzyn we galyň ak reňkli sütükdir, Kompaniýanyň nyşanyny, önüm markasyny, ululygyny we ş.m. atlas zolagynda çap edip bilersiňiz .Bu çaga oljalary 0-6M we 6-12M, Çaganyň aýagynyň ululygyny saýlamak. Elbetde, islegiňize görä ululygyny hem düzüp bilersiňiz. Bu çaga oljalary ýakymly, ýyly we amatly. Gerek bolsaňyz dört reňk bar (gülgüne, gyzyl, deňiz, çal) biziň bilen habarlaşmak üçin başga reňkler ýa-da has köp reňkler, professional jogap bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

“Unisex_Warm_And_Comfortable_Baby_Booties_Manufacturer_and_Exporter_Realever” (4)
Unisex_Warm_And_Comfortable_Baby_Booties_Manufacturer_and_Exporter_Realever (3)
“Unisex_Warm_And_Comfortable_Baby_Booties_Manufacturer_and_Exporter_Realever” (2)

Önümiň beýany

Sowuk gyşda Täze ýyl gutly bolsun, bu çaga oljalaryny maşgalaňyza we dostlaryňyza sowgat hökmünde saýlaň. Bu çaga oljalarynyň topuklaryny gyzdyrmak üçin galyň sütükli çeňňek bar. Bu gaty rahat we ýyly. Bu oljalar gaty ýumşak we ýumşakdan ýasalýar mata Çagaňyzyň howpsuzlygyny ýatda saklamak we kiçijik aýaklaryny gysmak, çaganyň duýgur derisine zyýan bermeýär.Örän owadan we ajaýyp. Köp maşgalalar muny gowy gördüler. Bu çagalaryň aýakgaplary çaganyň aýakgap kolleksiýasyna ajaýyp goşant goşar. Bu aýakgaplar önümçilikde ulanylýan gaharlandyryjy material geýmek üçin amatly.Bu moda aýakgaplaryň esasy aýratynlygy, güýzde we gyşda iki möwsümde geýinmäge laýyk bolmagydyr.Bu aýakgaplar Çagaňyzyň aýaklaryny aýakgabyň içinde rahat saklaýan içinden ýüň alyň, Şeýle hem, ýöremäge tebigy ýumşaklyk we süýşmegiň öňüni almak üçin oňat ýasalýar.Daban, şeýle hem gödek ýüzlerden ýa-da hapa pollardan goragy üpjün edýär. Bu owadan çaga oljalary, elbetde, materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýän aýratyn hyzmatlaryňyzy hödürleýär. et. Biz professional süýüm öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.20 ýyltejribe, ygtybarly material, hünär maşynlary

2.OEM hyzmatybahasyna we ygtybarly maksadyna ýetmek üçin dizaýna kömek edip biler

3. Bazaryňyzy almaga kömek edýän iň gowy baha

4. Eltip bermek wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň

5.MOQ1200 HKululygynda.

6.Şanhaýa gaty ýakyn Ningbo şäherinde ýerleşýäris

7. ZawodWal-mart şahadatnamasy 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.