Gyşyň yssy kiçijik ýakymly ýumşak ýumşak çaga öýi gyz aýakgap

Gysga düşündiriş:

Rahatlyk we ýylylyk üçin owadan çaga aýakgaplary

* Hil süýümi materialy, jikme-jik bezeg bezegi

* Galyň sütük ýakasy, topuklary gyzdyryň

* Oglanlaram, gyzlaram saýlap bilýän köp reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

cscscsc (1)
cscscsc (3)
cscscsc (2)

Önümiň beýany

Içerki owadan, ýyly çaga:
Bu çaga ýapyk aýakgapda hakyky we dem alýan ýokarky we ýyly we üçburç örtük bar.Berk we ýeňil rezin daşky gezelenç üçin gowy çekiş üpjün edýär. Nusgawy reňkler gündelik eşiklere laýyk gelýär.

Bu çaga aýakgaby 10 sm, 11 sm, 12 sm we saýlama çaganyň aýaklarynyň ululygyna laýyk gelýär. Bu çaga aýakgaby ýyly we amatly. Biziň bilen habarlaşmak üçin gülgüne, çal, gara, ak we has köp reňk saýlap bilersiňiz. hünärli jogap bol.
Sowuk gyşda çaganyň aýaklary has ýyly bolmalydyr. Çagaňyza bir jübüt ýyly we amatly aýakgap bermegiň wagty geldi. Bu çaga aýakgabyny maslahat beriň. Qualityokary hilli, gaty rahat we ýyly üçburçluk bilen birlikde ýokary hilli altyn ýürek düwmesiniň bezegi we çeňňek we aýlaw ýapylmagy.Upperokarky bölegi bezeg bezegi, ýakymly we ajaýyp görnüşde bezelipdir. Köp maşgala halaýar.
Ajaýyp dizaýn iň gowy sowgat.Ajaýyp we owadan görünýän, giň barmak dizaýny çaganyň aýaklaryny köpeltmez we çaganyň aýaklarynyň sagdyn ösmegine kömek etmez.Aýakgaplar, çagaňyza laýyk gelmek we çagaňyza märekäniň içinde ýakymly we owadan görnüş bermek üçin niýetlenendir, bu bolsa doglan günüňiz üçin Täze ýyl sowgadydyr.
Bu ýakymly çaga aýakgaplary, elbetde, materialy üýtgetmek, reňkini üýtgetmek, hemmämiziň size kömek edip biljek adaty logotip ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýän aýratyn hyzmatlaryňyzy hödürleýär.
Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we köp müşderi üçin özleşdirilen önümlerini tamamladyk.Matureetişen özleşdirmek ukyby bilen, batyrgaý saýlamagymyzyň, güýjümize ynanýandygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.20 ýyltejribe, ygtybarly material, hünär maşynlary

2.OEM hyzmatybahasyna we ygtybarly maksadyna ýetmek üçin dizaýna kömek edip biler

3. Bazaryňyzy almaga kömek edýän iň gowy baha

4. Eltip bermek wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň

5.MOQ1200 HKululygynda.

6.Şanhaýa gaty ýakyn Ningbo şäherinde ýerleşýäris

7. ZawodWal-mart şahadatnamasy 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.