3D nyşanly sumka we kellä geýilýän toplum

Gysga düşündiriş:

Örän owadan çaga sumkasynda bir uly 3D nyşany we gabat gelýän kellä geýilýän esasy bölüm bar .Bu kitaplara, kiçi kitaplara, ruçkalara we ş.m. ýaly kiçijik çagalaryň zatlaryny goýup bilersiňiz. synp mekdep okuwçylary bu kitap sumkasy bilen mekdebe gitmäge tolgunýarlar!Şeýle hem haýwanat bagyna gitmek, seýilgähde oýnamak, syýahat etmek we beýleki açyk çäreler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

sdasd4
weq3
wqeq1
önüm
önüm

Önümiň beýany

Aýratynlygy Zäherli däl, ýumşak we deri dostlukly mata ajaýyp görnüş berýär.Agramy we sazlanyp bilinýän sumka gaýyşlary we fermuar öňdäki bölüm.Çeňňek tutawajy, ýeňil egin gaýyşlary we döş çeňňegi birleşdirmek aňsat.
Daşky material: derini arassalaýan, ýuwulýan mahmal. Oýnawaçlar, iýmitler, miweler, kiçi kitaplar, kanselýariýa we ş.m. ýaly ownuk zatlar üçin ýeterlik ýer bar.
Daşarky dizaýn: rahat we amatly ýapylyşy, jikme-jik tertipli tikiş, gündelik ulanmak üçin ajaýyp. Gowy çydamlylygy üçin ýumşak rahatlyk dokumasy. Ajaýyp görnüşi, ajaýyp görnüşi we ajaýyp ussatlygy ony ajaýyp we moda dizaýny edýär. , uly göwrümli we dürli ýaşdaky dürli reňkler we şahsyýetden doly, jikme-jik we şahsy kolleksiýaňyz üçin moda sumkasy moda stili islendik pursatda täsir galdyryp biler.
Kiçijikler üçin ajaýyp ilkinji sumka.Gerekli zerur zatlara laýyk gelýän amatly jübü, 4 litrlik esasy bölüm we daşarky içgiler bilen birleşdirilip, çagalar bagynda dynç almak üçin giň ýer berýär.Çagalar söýgüli teselli berýän ýoldaşlaryň ýokary göterilmegine ýol açýan gujaklaýan gollary gowy görerler! Howpsuz boluň we Toddle Pack sumka dosty bilen görüň!
materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýärsiňiz. Biz professional ýüpek öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.