Çagalar üçin ýygyndy toplumy

Rahatlyk we rahatlyk täze doglan çagalar üçin iň möhüm zatlar.Çagalar üçin ýorgan ýorganlar, çagaňyza iň gowy ideg etmek üçin amaly we gyzgyn wariantdyr. Çaga ýorganlary ýatgydaky daşky gurşawy mysaly edip, olara basyş duýgusyny döredip, biynjalyklygyny köşeşdirip biler.

REALEVER-den Bahar, Tomus we Güýz üçin köp sanly çaga ýorgan ýorgan taparsyňyz, bu ýorganlar diňe bir ýyly bolman, eýsem gaty ýumşakdyr.

Dürli bazara we talaplara laýyk gelýän dürli materiallarymyz bar. Çaga ýorganlary adatça derä ýakymly we ýumşak tebigy materiallardan ýasalýar.Cottonaly meşhur materiallar: pagta,bambuk, etrap,muslinwe ş.m.Hatda tapyp bilersiňizkepillendirilen organiki ýorgan ýorgantoksinlerden mahrumdyr. Onda zyýanly maddalar ýok we çagaňyzyň näzik derisini gaharlandyrmaz. Materialshli materiallarymyz CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phtalates ýaly), 16 CFR 1610 lamangyn synagy geçip biler.

Çaga eňek ýorgan diňe bir maşgala ulanmak üçin amatly bolman, syýahat edeniňizde ajaýyp gural bolup biler.Olar ýeňil we götermek aňsat we daşarda, syýahatda ýa-da dostlaryňyza we maşgalaňyza baranyňyzda çagaňyza goşmaça ýylylyk berip biler.Maşyn oturgyjynda, gezelençde ýa-da çaga atýan ýerinde bolsun, çaga ýorganlary çagaňyz üçin howpsuz we ýyly ýer döredýär.

Täze doglan bäbekden Toddlere çenli çaga kardigan ululygy, bizde olar üçin dürli zatlar bar, meselem, bäbek ýorgan, bäbek eşik, eşik we şlýapa toplumy ..... Bulara gabat gelmek üçin kellä geýilýän eşik, şlýapa, jorap, aýakgap ulanyp bilersiňiz ýorgan-düşek geýip, sowgat toplumy edip ýasaý.

Öz logotipiňizi çap edip, OEM hyzmatlaryny hödürläp bileris. Öňki ýyllarda Amerikaly müşderiler bilen köp berk gatnaşyk gurup, köp sanly haryt we hyzmatlar öndürdik.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, müşderileriň wagtyny tygşytlap, bazara çykarylmagyny çaltlaşdyryp, täze önümleri çalt we kemsiz öndürip bileris. Önümlerimizi satyn alan satyjylar Walmart, Disneý, Reebok, TJX, Burlington, Fred Maýer, Meijer, ROSS we Cracker Barrel.Şeýle hem, Disneý, Reebok, Little Me, So Dorable we Ilkinji ädimler ýaly markalar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Täze doglan eşikleriňizi tapmak üçin REALEVER-e geliň

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.