Çaga joraplary

Çaga joraplary barada giriş:

Täze doglan çagalar ýa-da 12 aýdan kiçi bäbekler üçin ýokary hilli matanyň, has gowusy organiki we ýumşak bir zadyň has rahat duýuljakdygyny we olary çykarmak islemejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Gözleýän we ýöreýän çagalar üçin süýşmeýän dabanly has çydamly joraplar idealdyr.

adaty 21S pagta, organiki pagta, adaty poliester we gaýtadan işlenen poliester, bambuk, spandeks, lureks ... materialhli materiallarymyz, esbaplarymyz we taýýar joraplarymyz ASTM F963 (ownuk bölekleri, çekmek we sapak ujuny goşmak bilen), CA65, CASIA (gurşun goşmak bilen) geçip biler , kadmium, Phthalates), 16 CFR 1610 lamangyn synagy we BPA mugt.

Joraplaryň ululygy Täze doglan çagadan Toddlere çenli we bizde dürli gaplamalar bar, meselem, 3pk çaga quakkard joraplary, 3pk terry çaga joraplary, 12pk çaga dyzyndan ýokary joraplar, bäbek ekipa .lary joraplary we 20pk çaga pes joraplar.

Şeýle hem, olara aksessuar goşup, aýak galyplary we gutular bilen gaplap bileris, bu olary olja edýär we has owadan we ajaýyp görünýär.Şeýlelik bilen, güller bilen olja, 3D çybyk ýumşak bootis, 3D nyşanly olja ...

Çaga joraplaryny satyn almak üçin 3 möhüm faktor

Gowy jübüt jorap saýlamak ene-atalar üçin iň kyn zat bolup biler.Pleönekeý, hawa, elbetde, saýlamak üçin müňlerçe wariant bar we bu "diňe jübüt jorap"!Kynmy?Elbetde, ol ýerdäki ähli wariantlardan nädip saýlamaly?Materiallar, stiller we gurluşyklar, ileri tutulýan zatlar näme?Iň soňunda ajaýyp jübüt jorap satyn alanyňyzdan we birnäçe günden soň seýilgähdäki gezelençden gaýdyp gelip, çagaňyzyň aýagynda bir jorapyň ýoklugyna göz ýetirdiňiz;birinji kwadratŞeýlelik bilen, çaga joraplaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktoryň üstünden bararys (bu faktorlar ulularyň joraplaryna-da degişli bolup biler).

1. Materiallar

Jorap saýlanyňyzda ilki bilen süýümiň düzümi göz öňünde tutulmalydyr.Joraplaryň köpüsiniň dürli süýümleriň garyndysyndan ýasalandygyny görersiňiz.100% pagtadan ýa-da başga süýümden ýasalan jorap ýok, sebäbi joraplaryň uzalmagyna we kadaly ýerleşmegine rugsat bermek üçin spandex (elastik süýüm) ýa-da Likra goşulýar.Her süýüm görnüşiniň oňaýly we zyýanly taraplaryna düşünmek has habarly karara gelmäge kömek eder.Aýaklarymyzda köp sanly ter bezleri bar, ulularyň joraplary üçin diňe bir çyglylygy siňdirmek däl-de, ony almak gaty möhümdir, çaga joraplary üçin bu ileri tutulýan zat däl.Çaga joraplary üçin möhüm zat, materialyň ýylylygy saklamak ukybydyr, sebäbi çaganyň aýaklary bedeniniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmakda uly rol oýnaýar.

Pagta

Bazarda iň köp ýaýran material.Bu iň amatly mata we ýylylygy gowy saklaýar. Pagta çaga joraplary, ene-atalaryň köpüsiniň halaýan tebigy süýümi.Has ýokary ýüplük sanyny saýlamaga synanyşyň (edil has ýumşak boljak düşek ýaly).Mümkin bolsa, organiki pagtany gözläň, sebäbi himiki dökünleri ýa-da ene tebigatyna zeper ýetirýän pestisidleri ulanman ösdürilýär.

 

Merino ýüň

Adamlar köplenç ýüňi gyş we sowuk howa bilen baglanyşdyrýarlar, ýöne Merino ýüňi ýylboýy geýip bolýan dem alýan mata.Esasan Täze Zelandiýada ýaşaýan merino goýunlarynyň ýüňünden ýasalan bu ýüplük ýumşak we ýassykly.Sportçylaryň, gezelenç edýänleriň we sumkaçylaryň arasynda meşhurlyk gazandy.Pagta, akril ýa-da neýlondan has gymmat, ýöne çaga merino ýüň joraplary tükeniksiz energiýasyny ulanmak üçin bütin gün ylgaýan çaga ýa-da uly çagalar üçin gowy saýlawdyr.

Soýly Azlon

Adatça "soýa belok süýümi" diýilýär.Bu täzelenip bilýän tebigy baýlyklardan öndürilen durnukly dokma süýümi - tofu ýa-da süýt önümçiliginden galan soýa süýdüdir.Kesişýän we ýokary amorf sebitlerdäki mikro gözenekler suwuň siňdiriş kuwwatyny ýokarlandyrýar we howanyň ýokary geçirijiligi suw buglarynyň geçmegine sebäp bolýar.Soya süýüminden bolan Azlon ýüň bilen deňeşdirip boljak ýylylygy saklaýar we süýümiň özi tekiz we ýüpekdir.Bu häsiýetleri birleşdirip, geýýänleriň ýyly we gurak bolmagyna sebäp bolýar.

Neýlon köplenç beýleki matalar bilen garylýar (pagta, bambukdan etrap ýa-da soýadan azlon) köplenç jorap matasynyň düzüminiň 20% -den 50% -ine çenli.Neýlon çydamlylygy we güýç goşýar we çalt guradýar.

Elastane, Spandex ýa-da Likra.

Bular birneme uzalýan we joraplaryň kadaly ýerleşmegine mümkinçilik berýän materiallar.Adatça jorap matasynyň düzüminiň diňe az göterimi (2% -den 5%) bu materiallardan durýar.Ujypsyzja göterim bolsa-da, bu joraplaryň ýerleşdirilmegini we olaryň näçe wagt saklanjakdygyny kesgitleýän möhüm faktor.Pes hilli elastikler gowşar we joraplaryň aňsat düşmegine sebäp bolar.

2. Jorap gurluşygy

Çaga joraplarynyň gurluşlaryny barlanda göz öňünde tutmaly iň möhüm 2 zat, aýaklaryň tikinleri we joraplaryň ýokarky ýapylyş görnüşi.

Çaga joraplary barada giriş (1)

Jorap önümçiligiň birinji döwründe turba hökmünde örülýär.Soňra bolsa barmaklaryň ýokarsyndan geçýän barmak tikişi arkaly ýapyljak bir prosese äkidilýär.Aýak barmaklary bilen baglanyşdyrylan adaty maşyn, jorap ýassygynyň daşynda gaty köp we gaharlandyryjy we oňaýsyz bolup biler.Anotherene bir usul, el bilen birleşdirilen tekiz tikişler, tikin şeýle bir kiçijik welin, jorap ýassygynyň arkasynda oturýar, şonuň üçinem tanalmaýar.Emma eli bilen tikilen tikinler gaty gymmat we önümçiligiň derejesi enjamyň takmynan 10% -ine deňdir, şonuň üçin olar esasan çaga / çaga joraplary we ýokary derejeli joraplar üçin ulanylýar.Çaga joraplaryny satyn alanyňyzda, joraplaryňyzy çagalaryňyz üçin amatlydygyna göz ýetirmek üçin aýak barmaklaryny barlamak üçin öwürmek gowy zat.

Joraplaryň ýokarky ýapylyş görnüşi

Çaga joraplarynyň galyp-galmajakdygyny kesgitleýän ulanylýan elastik süýümiň hilinden başga, joraplaryň ýokarky ýapylmagy görnüşi bolar.Iki gapyrganyň tikilmegi, ýapmagyň boşamajakdygyna göz ýetirýänligi we goşa gurluşy sebäpli ýapylmagy yz galdyrýan gaty berk bolmaly däl.Singleeke-täk tikiş, ýapmagyň berkligini ölçemegi kynlaşdyrýar we köplenç yz galdyrýar (gaty örülen mahaly) ýa-da has çalt bolýar (yz galdyrmak islemeýär).Aýdyş usuly, gapyrganyň goşa tikilmegi üçin, ýapylmagyň üst we iç tarapy birmeňzeş bolar.

 

 3.Çaga joraplarynyň klassifikasiýasy

Has köp bolmagy mümkin, ýöne çaga we çaga joraplary köplenç bu üç kategoriýa degişlidir.

ÇagaTopuk joraplary

Bu joraplar adynyň aňlatmasy bolup, diňe topuklara ýetýär.Iň az topragy gurşap alýandyklary sebäpli, iň gowşak bolmak we ýykylmak iň aňsatdyr.

ÇagaEkipa. Joraplary

Ekipa joraplary, uzynlygy boýunça topuk bilen dyz beýik joraplaryň arasynda kesilýär, adatça göläniň myşsasynyň aşagyndadyr.Ekipa joraplary çaga we çagalar üçin iň köp ýaýran jorap uzynlygydyr.

ÇagaDyz ýokary joraplar

Dyzlary beýik ýa-da göle joraplarynyň üstünde, çaga aýaklarynyň uzynlygyny dyzynyň aşagyndan geçirýär.Çagaňyzyň aýagyny ýyly saklamak, aýakgap we aýakgap bilen gowy jübütlemek üçin amatly.Çagalar üçin dyzdan ýokary joraplar hem yubka üçin ajaýyp goşundy bolup biler.Dyz uzynlykdaky joraplar, ýykylmazlygy üçin köplenç goşa trikota technology tehnologiýasyny ulanýar.

Bu üç faktor size gowy jübüt saýlamaga kömek eder diýip umyt edýärisçaga joraplaryrahat we dowam edýär.Beýleki makalalarymyzda belläp geçişimiz ýaly, mukdar däl-de, hil satyn alyň.Esasanam çaga joraplary üçin joraplaryň geýmäge amatlydygyna we hakykatdanam birnäçe günden gowrak çaganyň aýagynda galýandygyna göz ýetirmek üçin dogry materiallary we gurluşlary saýlamak möhümdir.Gowy jübüt jorap 3-4 ýyl dowam edip biler (el-aýak üçin gowy), pes hilli joraplar 6 aýdan köp dowam etmez (köplenç gowşap ýa-da görnüşini ýitirýär).Günde bir jübüt jorap geýseňiz, 7-10 jübüt gowy hilli jorap size 3-4 ýyl hyzmat eder.Şol 3-4 ýylyň içinde takmynan 56 jübüt pes hilli jorapdan geçersiňiz.56 vs 10 jübüt, haýran galdyryjy san we belki, bu 56 jübüt üçin 10 jübütden has köp pul harçlaýarsyňyz.Şol 56 jübüt bilen baglanyşykly goşmaça çeşmeleriň we uglerodyň zyňyndylaryny aýtmaly däl.

Şeýlelik bilen, bu makala diňe bir rahat we çaga joraplaryny saýlamaga kömek etmän, galyndylary azaltmak we daşky gurşawymyzy tygşytlamak üçin gowy karara gelmäge kömek eder diýip umyt edýäris.

Kompaniýamyzyň artykmaçlyklaryçaga joraplary:

1.Mugt nusgalar
2.BPA mugt
3.Hyzmat:OEM we müşderi nyşany
4.3-7 günçalt subut etmek
5. Eltip beriş wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň
6.OEM / ODM üçin MOQ adatça1200 jübütreňkine, dizaýnyna we ululygyna görä.
7, ZawodBSCI kepillendirildi

Çaga joraplary barada giriş (2)
Çaga joraplary barada giriş (4)
Çaga joraplary barada giriş (5)
Çaga joraplary barada giriş (6)
Çaga joraplary barada giriş (3)

Kompaniýamyzyň artykmaçlyklary

Çagalar we çagalar aýakgaplary, çaga joraplary we oljalar, sowuk howa trikota items zatlary, trikotaorgan ýorgan we eňek, bibler we noýba, çagalar üçin saýawanlar, TUTU yubkasy, saç esbaplary we eşikler çaga we çagalar önümleriniň köp sanlysynyň mysallarydyr. Realever Enterprise Ltd. Iň ýokary derejeli zawodlarymyza we tehniklerimize esaslanyp, bu pudakda 20 ýyldan gowrak zähmet we ösüşden soň dürli bazarlardan alyjylar we müşderiler üçin professional OEM üpjün edip bileris. Bazaryňyza ýetmek üçin size teklip edýäris islegleriňize we iň gowy bahalarymyza laýyklykda mugt dizaýn hyzmatlary. Müşderilerimiziň dizaýnlaryna we pikirlerine açyk we biz size kemsiz nusgalar döredip bileris.

Zawodymyz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde, Şanhaý, Hangzhou, Keqiao, Yiwu we beýleki ýerlerde ýerleşýär.Geografiki ýagdaýy has ýokary we daşamak amatly.

 

Islegleriňiz üçin aşakdaky hyzmatlary berip bileris:

1. questionshli soraglaryňyza çuňňur we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

2. Size harytlary we hyzmatlary hödürläp we meseleleri hünär taýdan hödürläp biljek hünärmenler toparymyz bar.

3. Islegleriňize laýyklykda size maslahat bereris.

4. Öz logotipiňizi çap edýäris we OEM hyzmatlaryny hödürleýäris. Öňki ýyllarda amerikan müşderileri bilen gaty berk gatnaşyk gurup, 20-den gowrak önüm we programma öndürdik.Bu ugurda ýeterlik bilim bilen, müşderiniň wagtyny tygşytlamak we bazara çykarylmagyny çaltlaşdyrmak üçin täze önümleri çalt we kemsiz dizaýn edip bileris. Önümlerimizi Walmart, Disneý, Reebok, TJX, Burlington, Fred Maýer, Meijer, ROSS, we Cracker Barrel.Mundan başga-da, Disneý we Reebok Little Me, So Dorable, Ilkinji ädimler markalary üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris ...

Çaga joraplary barada giriş (8)
Çaga joraplary barada giriş (7)
Çaga joraplary barada giriş (9)

Kompaniýamyz bilen baglanyşykly käbir soraglar we jogaplar

1. S: Şereketiňiz nirede?

J: Hytaýyň Ningbo şäherindäki kompaniýamyz.

2. S: Näme satýarsyňyz?

J: Esasy önümler: çaga önümleriniň ähli görnüşleri.

3. S: Nädip nusga alyp bilerin?

J: Synag üçin käbir nusgalar gerek bolsa, ýük daşama ýüklerini diňe nusgalar üçin töläň.

4. S: Nusgalar üçin ýük daşamak näçeräk?

J: ippingük daşamagyň bahasy agramyna we gaplaýyş ululygyna we sebitiňize baglydyr.

5. S: Bahalaryňyzyň sanawyny nädip alyp bilerin?

J: E-poçtaňyzy iberiň we maglumatlary sargyt ediň, men size baha sanawyny iberip bilerin.


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.