Çaga TUTU toplumy

KimdenREALEVER, çagalaryňyz üçin döredilen TUTU çagalarynyň köp görnüşini taparsyňyz, olar howpsuz, rahat we moda.

Týul, atlas matasy, ýalpyldawuk, krujka we şifon ýaly ähli materiallarymyz ekologiýa taýdan arassa matadan ýasalýar .Bu mata elastik we dem alýar, Gyzlar olary gowy görer. Sanly çap etmek, ekran çap etmek we keşde sungaty edip bileris tutuda we biline ullakan ýaý we gül goşdy, materialshli materiallar: çap syýa, esbaplar ASTM F963 (ownuk bölekleri, çekmek we sapak ujuny goşmak bilen), CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phthalates ýaly), 16 CFR 1610 we geçip biler Lamangyn synagy.

Tutu bilen gabat gelýän dürli önümlerimiz bar, meselem: kellä geýilýän ganat, ganat, gurjak, olja, aýakgap, şlýapa bu TUTU-a gabat gelmek we sowgat toplumy hökmünde ýasamak. Olar 1-nji doglan gün toýunda tort, çaga duşy, Ro Christmasdestwo, Halloween , gündelik durmuş ..... justaňy dünýä inen hazynalar hökmünde çaganyň ösüşini sosial taýdan paýlaşmaga kömek eder.

OEM hyzmatyny berip bileris we öz logotipiňizi çap edip bileris. Soňky ýyllarda ABŞ-dan gelen alyjylar bilen gaty gowy gatnaşyk gurduk we köp ajaýyp zatlar we programma etdik.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, täze zatlary gaty çalt işläp we kämilleşdirip bileris, bu alyja wagt tygşytlamaga we täze zatlary bazara tiz wagtda çykarmaga kömek edýär. Walmart, Disney, Reebok, TJX, Burlington, FredMeýer, Meijer, ROSS, Cracker Barrel ..... We Disney, Reebok, Little Me, So Dorable, Ilkinji ädimler ...

GeliňREALEVERtapmak üçintäze doglan tutu toplumytäçkebelek tutu toplumy

 

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.