Sage Swaddle ýorgan we täze doglan şlýapa toplumy

Gysga düşündiriş:

Bölek bölegi:

Täze doglan şlýapa 0-3 aý

ýekeje gatlakly ýorgan ýorgan 35 ″ x 40 ″

Material: 70% pagta, 25% Rayon, 5% Spandex


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

hjrjr (2)
hjrjr (1)

Önümiň beýany

Örän ýumşak materialdan peýdalanyp, zyýanly reňkli himiki maddalardan mahrum bolan Organiki pagta muslinden öndürildi, öňünden ýuwulýar, ultra ýumşak we her ýuwmak bilen has ýumşak bolýar.Çaga ýuwulýan polotensasy ýaly gaty amatly.bu ýorgan ýorgan we düwünli şlýapa toplumy islendik täze doglan çaga üçin ajaýyp sowgatdyr.Öz gyzgyn gujagyňyza öýkünmek we sagdyn, rahat uky höweslendirmek üçin çagaňyzy ýuwaşlyk bilen baglaň.Gabat gelýän düwünli noýba şlýapa goşmaça rahatlyk üçin çaganyň kellesini we gulaklaryny ýyly saklaýar.
Eňňit ýorgan 35 "x 40" bolup, täze doglan çagaňyzy çagalyk ýyllaryna çenli dowam etdirjek ajaýyp ýeňil ýorgan.Kiçijik ulalansoň, bu süýji ýorgan ýorgan, kiçijik we çagalyk ýyllaryny süýji ýatlatma hökmünde saklanar.
Bu ýorgan we düwünli şlýapa, ejemiň dogrumdan soňky eşigine laýyk gelmek üçin döredildi.Etorgan, gaýyşlardan, velkrodan, fermuarlardan ýa-da gysgyçlardan boş, şonuň üçin süýji täze doglan çagaňyz gereksiz gaharlanmazdan doly rahatlygy başdan geçirer.
Täze doglan çagaňyzy ýuwaşlyk bilen geýip, kiçijik gyzgyny ýa-da oňaýsyzdygyny wagtal-wagtal barlaň.Kiçijikiňiz oňaýsyz ýaly görünýän bolsa, ýorgan-düşegi aýyryp, täzeden geýip görüň, aýak we gol hereketi üçin kiçijik bir ýer goýuň.Käbir bäbekler gysgyçly eňňini halaýarlar, beýlekileri has ýumşaklyk bilen geýmegi halaýarlar.
Bu satyn almany garaşýan dostuňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz üçin göz öňünde tutýan bolsaňyz, ýatdan çykmajak çaga duşy sowgady üçin bu toplum iň oňat saýlawdyr.Bu ýeňil we ýolda gitmek üçin ajaýyp;eje bilen çaganyň ikisiniňem ýakyn ýyllarda söýjek sowgady.
Gowy pikirleriňiz bar bolsa, Pls biziň bilen habarlaşyň, derrew jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.