Injil

KimdenREALEVER, ähli pasyllar üçin köp sanly çaga kitaplaryny taparsyňyz, olar gaty siňdiriji, ýumşak, rahat we ýeňil.

Dürli bazara we talaplara laýyk gelýän dürli görnüşli materiallarymyz bar, organiki pagta, adaty pagta, adaty poliester, gulp, BPA erkin silikon, TPU bilen oturdylan 100% poliester ... Şeýle hem sanly çap, ekran çap we maşyn edip bileris. çap etmek we goşmak üçin çap, ýaý, gül, ýama we nagyşlar, materialhli materiallarymyz, çap ediji syýa, esbaplar we ASTM F963 (ownuk bölekleri, çekmek we sapak ujuny goşmak bilen), CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phthalates) , 16 CFR 1610 lamangyn synagy we BPA mugt.

Düzülip bilinýän velkro ýapylmagy bilen çaga bibleri geýmek we çykarmak aňsat. Şeýle hem, biblerde suw geçirmeýän material bar

Täze doglan çagadan Toddlere çenli Bib ölçegi, bizde dürli gaplamalar bar we olar üçin gabat gelýärsiňdiriji siňdiriji bibler(Nagyş / çap bilen 2 bib, 1 bibli gaty),silikon jübüli bib, iýmit tutmak TPU bib,sorujy bandana bibleri...... Bu kitaplara gabat gelmek we sowgat toplumy hökmünde ýasamak üçin kellä geýilýän eşik, şlýapa, jorap, aýakgap, gün äýnegi, şlýapa ulanyp bilersiňiz.

Öz logotipiňizi çap edip, OEM hyzmatlaryny hödürläp bileris. Öňki ýyllarda köp sanly amerikan müşderisi bilen gaty berk gatnaşyk gurup, birnäçe önüm we programma öndürdik.Bu ugurda ýeterlik bilim bilen, müşderiniň wagtyny tygşytlamak we bazara çykarylmagyny çaltlaşdyrmak üçin täze önümleri çalt we kemsiz dizaýn edip bileris. Önümlerimizi Walmart, Disneý, Reebok, TJX, Burlington, Fred Maýer, Meijer, ROSS, we Cracker Barrel.Şeýle hem, Disneý, Reebok, Little Me, So Dorable we Ilkinji ädimler ýaly markalar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

GeliňREALEVERtapmak üçinsuper sorujy biblersilikon iýmitlendiriji bibIýmit alýan bibbandana drool bibs

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.