Swaddle ýorgan we täze doglan kellä geýilýän toplum

Gysga düşündiriş:

2 bölek:

1 Täze doglan kellä geýilýän eşik 0-3 aý

1 sany gatlakly ýorgan ýorgan 35 ″ x 40 ″

Material: 70% pagta, 25% Rayon, 5% Spandex


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

sdaa16
sdsaa15
asda14

Önümiň beýany

Köpugurly ulanmak + çaga üçin ýörite işlenýär: Çaga Swaddles täze doglan çaganyňyza rahat, rahat we göwre ýaly duýgy berýär!Premium pagta muslinden ýasalan eşikler dem alýar, öňünden ýuwulýar, ultra ýumşak we her ýuwmak bilen has ýumşak.Zyýanly himiki maddalardan, çaganyň iň duýgur we näzik deri üçin howpsuz we gaharlandyryjy.Bu ýeňil, ýüplük üçin ajaýyp ululykda we köp ulanylyşyna hyzmat edip biler - mata, polotensa, gezelenç örtügi, oýnawaç, şepagat uýasy we ş.m.

Her täze eje ýa-da eje bolmak üçin satyn almaly.Daralmaýan, reňk solýar, gaty çydamly, ýokary siňdiriji we bu aýratynlyklar bilen çalt guratmak, täze doglan deri üçin howpsuzdyr.

Moda we amaly: Çaga oglanlary we bäbek gyzlary üçin halkara moda dizaýny.Rahatlyk we rahatlyk üçin uly ölçeg.AASsat ideg: çydamly, maşyn ýuwulýan mata.Ulanylmazdan ozal bir gezek ýuwuň.Şuňa meňzeş reňkler bilen ýuwuň.“Multi Design Swaddle” paketlerimizi gözden geçiriň we täze doglan bäbek üçin 100% pagta çaga muslin egin eşigimizi synap görüň.Biziň muslin pagta eşiklerimiz, çaga duşy we 1 ýaşa çenli täze doglan çaga üçin ajaýyp sowgat.

Swaddle täze doglan çagaňyzy örtüň: Çagaňyzy bu aşa ýumşak eşik bilen örtüň we özlerini howpsuz duýuň!Bu owadan çaga eşikleri ýörite ýöremek üçin döredilipdir, şonuň üçin ajaýyp çagaňyzy rahat we dogry temperaturada saklamagy kepillendirilýär.Çeňňekler çagaňyzyň uklamagyna we her gezek kiçijik aýaklaryny sokanda oýanmazlygyna kömek eder.

Eňegiň ölçegi 35 "X 40".Örän rahat: ýumşak, dem alýan 100% Pagta Muslin.Softumşak: näçe köp ýuwsaň, şonça-da ýumşak bolýar.Biz Muslin matasyny gowy görýäris - has gowy howa akymyna mümkinçilik berýän dem alýan mata, çaga gyzmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.