Jorap aýakgaplary

 • Çagalar üçin 2 jübüt paket jorap

  Çagalar üçin 2 jübüt paket jorap

  Süýümiň mazmuny: 75% pagta, 20% poliester, 5% spandex elastik we bezeg aýratynlygy

  Bu çaga joraplary dem alýan pagta mata: Jorapda 3D nyşany, pompom we gül bar, Bu joraplar ýumşak, rahat, gaty we dem alýar. Bular derä ýakymly we amatly. Köp gezek gowulaşmak çagaňyza umumy rahatlyk berer.

  Her jorap jübütiniň üstünde ýelim bilen ajaýyp we üýtgeşik häsiýetli taýak bar. Güllerden, awtoulaglardan, futbollardan, pişiklerden, itlerden we ş.m. hemme zat bilen… Oýunmak we geýmek gyzykly, bular diňe kiçijik aýagyňyzy goşmak üçin zerur zatlar. Bu kolleksiýa toplumlaryndan birine eýe bolup, hezil edip başlaň. Ajaýyp we gyzykly, bu joraplar çaganyňyzyň ýüzüne ýylgyryş döreder.

  Täze doglan çagalardan 12 aýa çenli bu joraplar gaty oňat gabat gelýär. Aýaklaryň birmeňzeş ululygy 3,9 dýuým / 10 sm. 0-12 aýlyk bäbekler üçin amatly. Bu joraplar Doglan gün, Ro Christmasdestwo ýa-da islendik aýratyn dabara üçin ajaýyp sowgatdyr , çaganyň aýratyn duýmagyny isleseňiz.materiallary üýtgetmek, reňkleri üýtgetmek we hemmämiziň size kömek edip biljek adaty nyşany ýasamak ýaly käbir pikirleriňizi goşmak isleýärsiňiz. Biz professional ýüpek öndüriji. Islendik pikir üçin size professional jogap berler.

 • Çaga üçin 3 jübüt paket jorap

  Çaga üçin 3 jübüt paket jorap

  Süýümiň mazmuny: 75% pagta, 20% poliester, 5% spandex elastik we bezeg aýratynlygy

  Bu joraplar reňk çalt, uzalyp gidýän we gysylmaýan.

  Bu çaga joraplary dem alýan pagta mata.1 Täze ýyl agajy quakkard bilen jübüt jorap, 3D Santa nyşany bilen 1 jübüt jorap, 1 guty gaplamak üçin keýik quakkard bilen jübüt jorap, beýlekisi, altyn ýaýly 1 jübüt jorap, 1 jübüt gyzyl şifon dantelli, 1 jübüt gara ýaý , onuň ýumşak matasy ownuk başdan geçirmelerinde aýaklaryny goraýar. Aýaklary we aýaklary gaty ýykylmaz we hiç hili oňaýsyzlyk bolmaz, deriňizi siňdirer, çagaňyzyň aýaklaryny günüň dowamynda gurak we arassa saklar.topukdan aýagynyň başyna çenli premium rahatlygy üpjün edýär.Ony wagtal-wagtal düzetmegiň zerurlygy bolmazdan, günüň dowamynda ýerinde bolýar.Derini arassalaýan iň ýumşak pagta materialyndan ýasaldy. Gabat gelýän, uzak dowamly ýumşaklyk. Çagaňyza esasanam ýöremegi öwrenenlerinde howpsuzlykda kömek ediň Bu joraplar doglan günüňiz, Ro Christmasdestwo ýa-da aýratyn bir waka üçin ajaýyp sowgatdyr aýratyn duýmak üçin çaga.Springazda we güýzde geýmek üçin ajaýyp.

 • “Unisex” ýyly we amatly çaga aýakgaplary

  “Unisex” ýyly we amatly çaga aýakgaplary

  100% akril trikota upper, Softumşak Faux sütükli örtük we atlas zolagy bilen örtülen 1X1 gapyrgasy.Upperokarky bölegi trikota pattern nagyşly ýumşak ýüplük we asty uzyn we galyň ak reňkli sütükdir, Kompaniýanyň nyşanyny, önüm markasyny, ululygyny we ş.m. atlas zolagynda çap edip bilersiňiz .Bu çaga oljalary 0-6M we 6-12M, Çaganyň aýagynyň ululygyny saýlamak. Elbetde, islegiňize görä ululygyny hem düzüp bilersiňiz. Bu çaga oljalary ýakymly, ýyly we amatly. Gerek bolsaňyz dört reňk bar (gülgüne, gyzyl, deňiz, çal) biziň bilen habarlaşmak üçin başga reňkler ýa-da has köp reňkler, professional jogap bolar.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.