Düzülip bilinýän asma we Bowtie toplumy

Düzülip bilinýän asma we bowt toplumy her moda çagasy üçin köp eşiklere ajaýyp gabat gelýär. REALEVER-den başlap, bahar, tomus we güýz aýlary üçin köp sanly asma we küýze taparsyňyz, bu asma we kasset diňe moda däl, eýsem gaty ýumşak.

 

Dürli asma gabat gelýän ýaý galstugy üçin dürli materiallarymyz bar: pagta, atlas,muslinmateriallarymyz we ş.m.

 

Çaga çüýşesi, bu eşigiň iň esasy pursaty bolup, çaga moda we ýakymlylyk duýgusyny goşýar.Tiesaý ýaýlary ýokary hilli materiallardan seresaplylyk bilen ýasalýar we dürli dabaralara we gündelik çärelere laýyk dürli reňklerde we ajaýyp nagyş görnüşlerinde bolýar.Çagaňyzy elmydama täze we moda edip, möwsüme we pursata görä dürli ýaý baglanyşyklaryny saýlap bilersiňiz.

 

Çaga asýan elastik we sazlanylýan dizaýn, “Y” şekilli arka stili.çagaňyzyň bedenine oňaýly gabat gelýär we çaga ulaldygyça şoňa görä sazlanýar.Bu çaga ýaýynyň galstugy we asma toplumy diňe bir moda saýlawy däl, eýsem amaly usuldyr.Onuň materialy arassalamak we çydamly, uzak wagtlap ulanmagy üpjün edýär.

 

Çagaňyza bu eşigi geýmäge rugsat berip bilersiňiz, sebäbi bu diňe bir çagaňyzy owadan görkezmän, eýsem çaganyň rahatlygyny üpjün eder.Çaga duşy, doglan gün toýy ýa-da maşgala ýygnanyşygy bolsun, bu çaga galstugy we asma toplumy hökmany suratda moda saýlamaly.

 

Öz logotipiňizi çap edip, OEM hyzmatlaryny hödürläp bileris. Öňki ýyllarda Amerikaly müşderiler bilen köp berk gatnaşyk gurup, köp sanly haryt we hyzmatlar öndürdik.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, müşderileriň wagtyny tygşytlap, bazara çykarylmagyny çaltlaşdyryp, täze önümleri çalt we kemsiz öndürip bileris. Önümlerimizi satyn alan satyjylar Walmart, Disneý, Reebok, TJX, Burlington, Fred Maýer, Meijer, ROSS we Cracker Barrel.Şeýle hem, Disneý, Reebok, Little Me, So Dorable we Ilkinji ädimler ýaly markalar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

 

Çeňňek we süpüriji toplumyňyzy tapmak üçin REALEVER-e geliň

 

 • “Unisex” çagalar sazlanylýan elastik Y arka asma we Bowtie toplumy

  “Unisex” çagalar sazlanylýan elastik Y arka asma we Bowtie toplumy

  “Realever Realever Enterprise Ltd.” hakda önümiň görkezilişi dürli çaga we çagalar aýakgaplaryny, çaga joraplaryny we oljalaryny, sowuk howa trikota items önümlerini, trikotaorgan ýorgan we eşikleri, bibli we noýba, çagalar üçin saýawanlar, TUTU yubkalary, saç esbaplary we geýimleri satýar.Bu pudakda 20 ýyldan gowrak iş we ösüşden soň, ýokary derejeli zawodlarymyza we hünärmenlerimize esaslanýan dürli bazarlardan alyjylar we sarp edijiler üçin professional OEM berip bileris.Sizi kemsiz üpjün edip bileris ...
 • “Unisex” sazlanylýan asma enjam we çagalar üçin Bowtie toplumy

  “Unisex” sazlanylýan asma enjam we çagalar üçin Bowtie toplumy

  Çagalaryňyzyň ajaýyp we kaşaň görnüşi üçin özüne çekiji asma we ýaýly galstuk hödürleýäris, özüne çekiji stil isleseňiz ajaýyp.Ultra-döwrebap stili döredip, arassa görnüş berer.
  1 x Y-Yzyna elastik asma enjamlar;1 x Öňünden daňylan galstuk, Bu 2 zat dürli materiallardan ýasalýar, şonuň üçin olaryň reňkleri birmeňzeş bolup bilmeýär, Şeýle hem, çeňňek we asma önüm öndürmek üçin haýyş materialyňyzy esaslandyrýarys.
  SIZE: Düzülip bilinýän asma enjam: Giňligi: 1 ″ (2,5 sm) x Uzynlygy 31,25 ″ (87 sm) (klipleriň uzynlygyny goşuň);Tieaýyň galstugy: sazlanyp bilinýän zolak bilen 10 sm (L) x 5cm (W) /3.94 "x 1.96".

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.