Çaga şlýapa

REALEVER-den, Bahar, Tomus we Güýz üçin çaga güneşleriniň köp görnüşini görersiňiz, olar howpsuz, amatly we moda.

Organiki pagta, kirpik mata, seersucker we TC ýaly ähli materiallarymyz ... Bu şlýapalar 50+ UPF reýtingli matadan ýasalýar. Şeýle hem sanly çap etmek, ekranda çap etmek we maşyn çap etmek bilen meşgullanýarys we 3D nyşany, ýaý, gül goşup bileris we şlýapa nagyş, materialhli materiallarymyz, çap ediji syýa, esbaplar ASTM F963 (ownuk bölekleri, çekmek we ýüpüň ujuny goşmak bilen), CA65, CASIA (gurşun, kadmium, Phtalates ýaly), 16 CFR 1610 lamangyn synagy we UPF50 + geçip biler.

Açyk we ýapyk görnüşde çeňňek we aýlaw goşduk, geýmek we çykarmak aňsat. Şlýapa açyk howada gaty gowy saýlaw.

Täze doglan çagadan Toddlere çenli şlýapanyň ululygy, bizde olar üçin dürli gaplamalar bar, meselem, asylgy bellikli tersine sunhat, gün şlýapa we gün äýnegi we sunhat we kellä geýilýän toplum ...

Özüňizi tapmak üçin REALEVER-e geliňamatly çaga gün şlýapa

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.