çaga aýakgaplary hakda

Çaga aýakgaplary barada giriş

Çaga aýakgaplary Çagalar ilkinji ýyllarynyň köpüsini ýatmak ýa-da süýrenmek bilen geçirip bilseler-de, olara ýöremäge laýyk aýakgap gerek.Çaga aýakgaplary diňe bir çaganyň näzik aýaklaryny goramak bilen çäklenmän, ýöremegi öwrenmäge we rahat gezelenç tejribesini üpjün etmäge hem kömek edýär. Çaga aýakgaplarynyň köp görnüşi bar.OEM çagasy Meri Janes, ODM çaga sandallary, çaga krossowkalary üpjün ediji, çaga aýakgaplaryny üpjün edýär...... Çaga aýakgaplary üçin ululygymyz bäbekden Çaga çenli, 0-6M, 6-12M, 12-24M aralygynda jikme-jikdir we prefektimiziň iň soňky görnüşine esaslanyp, çaganyň kiçi aýaklaryna laýyk amatly. .Onumşak aýakgaply çaga aýakgaplary, ilkinji ädimlerini ädýän bäbekler üçin iň oňat seçimdir. Pagta, PU, ​​gubka, süýümli süýt, deri, ýüň sütük, çap syýa, esbaplar we taýýar aýakgaplar ýaly ähli materiallarymyz ASTM-den geçip biler. F963 (ownuk bölekleri, şekil nokady, ýiti metal ýa-da aýna gyrasy goşmak bilen), CA65 CASIA (gurşun, kadmium, ftalatlary goşmak bilen), 16 CFR 1610 lamangyn synagy.

Çaga aýakgaplarynyň klassifikasiýasy

Çaga mary janes: Springaz üçin amatly, upperokarky we daşarky ýumşak PU materialyndan ýasalan, ýapylmagy çeňňek we aýlawly, jorap örtügi üçburç. Pes ökjeli, bir çelek, tegelek aýak we aýak boýnundan ybarat bu ajaýyp aýakgap, ajaýyp çaga hödürleýär Üzümiň özüne çekijiligi we stili degmek. Çagalar üçin gaty amatly aýakgap. Çagalar köplenç aýakgaplaryny çykarmaly we polda süýrenmeli bolýarlar, ýeňil Mary Jeýn köwüşleri çaganyň aýak myşsalaryny gysmazdan geýmek we çykarmak aňsat.

Bu aýakgaplar, adatça bäbekleriň aýaklarynyň saglygy üçin örän peýdaly tebigy deri, atlas we pagta ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar. Tebigy deri aýagyň görnüşine laýyk gelýär, atlas we pagta bolsa dem alýar. has yssy howa, Aýakgaplara käbir bezeg goşuň, mysal üçin: gül, ýaý, 3D nyşany, keşde, düwme, krujka ...... Pls çagaňyzy owadan bahara degmek üçin mary janlaryny geýmäge mejbur edýär.

Sandumşak çaga Sandal: Tomus üçin amatly, Çaga sandallarynyň materialy adatça rahat, dem alýan, ýumşak we ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.Adaty materiallara pagta, deri, kanwas we sintetika degişlidir.Pagta, ýumşak we dem alýan, çagaňyzyň aýaklaryny gury we amatly saklamaga kömek edýän umumy materialdyr.Deri diňe bir ýumşak we amatly bolman, eýsem çagaňyzyň aýaklaryny daşky gurşawdan goramak üçin oňat berklige we çeýelige eýe bolan başga bir ulanylýan materialdyr.Canvas, oňat dem alyş we çeýeligi bolan tomus ýa-da yssy howa üçin amatly materialdyr. Gaplaň çeňňek we aýlaw, jorap örtügi pagta ýa-da PU, çaganyň aýaklary derlemäge ýykgyn edýär, şonuň üçin aýakgaplaryň materialy pagta, deri bolmaly ýa-da aýaklaryňyzy guratmak üçin gowy howa geçirijiligi bilen örtüň. Mundan başga-da, aýakgabyň süýşmeýän dizaýny, çagaňyz ýöräninde süýşmeginiň öňüni almak üçin goşmaça howpsuzlygy üpjün edip biler.Pls çagaňyzy tomusda salkyn suwy duýmak üçin sandal bilen ýasaýar.

Deri çaga krossowka: Güýz üçin amatly, Käbir krossowkalar pagta, metal PU, ýalpyldawuk PU, deri, ýokarky üçin süýümli süet we daşdan ýasalan kanwadan ýasalýar, jorap örtügi üçburçly Bu süýümli matalar iň gowy seçimdir.Bu materiallar dem alýar, aýagyňyzdaky der we ysy azaldýar.Çagaňyzyň aýaklaryna optimal uýgunlaşmagy üpjün edip, mümkin sürtülmäni, basyşy azaldýar.oňat çeýeligi we çydamlylygy, Şol bir wagtyň özünde, bu materiallara ideg etmek has aňsat, ene-atalar çaga aýakgaplaryny arassalap we arassalap bilerler, arassa we arassa saklarlar. Çaga krossowkalarynda sazlanyp bilinýän velkro ýa-da elastik gaýyşlar bar. çagaňyzyň aýaklarynyň görnüşi, has oňat rahatlyk we gorag üpjün edýär. Güýzde ýykylan ýapraklary saýlamak üçin çagany krossowka bilen terbiýeläň,

Babyyly çaga aýakgaplary: Gyş üçin amatly, sowuk aýlarda ýa-da açyk howada bäbekler üçin amatlydyr.Bu köwüş, çaganyň aýaklaryny gorap bilýän, rahatlygy we ýylylygy üpjün edip biljek özboluşly material we funksiýa eýe.Çaga aýakgaplarynyň materialy gaty möhümdir, adatça ýumşak, ýyly we dem alýan materiallar.Adaty materiallara ýüň, goýun derisi, deri we sintetiki materiallar girýär. Olüň, sowuk howada çagaňyzyň aýaklaryny ýyly we gurak saklamak üçin ajaýyp izolýasiýa we dem alyş mümkinçiligini hödürleýän klassiki çaga ýük materialydyr.Goýun derisi başga bir umumy maddy saýlawdyr we goşmaça ýylylyk we rahatlyk üçin ýumşak we ýumşakdyr.Deri çagaňyzyň aýaklaryny elementlerden goraýan çydamly we çydamly materialdyr. Şeýle hem çaga aýakgaplarynyň roly esasan çaganyň aýaklaryny goramak we rahatlyk we ýylylyk üpjün etmekdir. Şeýle hem aýakgaplara gül, ýaý ýaly bezeg goşuň. . gyşda gar.

Sözümiň ahyrynda, çaga aýakgaplary çagaňyzyň ýöremeginde möhüm gorag bolup, olara gorag, goldaw we rahatlyk berýär.Çagaňyzyň ýaşyna we möwsümine laýyk aýakgap saýlamak, çagaňyzyň sagdyn ösmegine kömek eder, şol bir wagtyň özünde ýöremegi öwrenenlerinde özlerini rahat we erkin duýmaga mümkinçilik berer.Geliň, çagaňyz üçin dogry jübüt aýakgap taýýarlalyň we olaryň ösüşiniň her ädimine şaýat bolalyň!

 

Kompaniýamyzyň artykmaçlyklaryçaga aýakgaplary

1.20 ýyltejribe, ygtybarly material, hünär maşynlary

2.Biz baha we ygtybarly maksatlara ýetmek üçin dizaýna kömek edip bileris

3. Bazaryňyzy almaga kömek edýän iň gowy baha

4. Eltip bermek wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň

5.MOQ1200 HKululygynda.

6.Şanhaýa gaty ýakyn Ningbo şäherinde ýerleşýäris

7. ZawodWal-mart şahadatnamasy 

Çaga aýakgaplary barada giriş (1)
Çaga aýakgaplary barada giriş (2)
Çaga aýakgaplary barada giriş (4)
Çaga aýakgaplary barada giriş (3)
Çaga aýakgaplary barada giriş (5)

Kompaniýamyzyň artykmaçlyklary

“Realever Enterprise Ltd.” çaga we çagalar önümlerini (bäbek we çagalar aýakgaplary, çaga joraplary we oljalar, sowuk howa trikota items önümleri, trikotaorgan ýorgan we eşik, çagalar üçin saýawanlar, TUTU yubkasy, saç aksessuarlaryny öz içine alýan ägirt uly bir kompaniýa. we eşikler).20 ýyldan gowrak işlänimizden we bu ugurda işlänimizden soň, ajaýyp zawodlarymyza we tehnikimize esaslanyp dürli bazardan alyjylar we müşderiler üçin professional OEM üpjün edip bileris. Siziň talaplaryňyza we mugt baha hyzmatlaryny hödürleýäris. bazar. Müşderileriň dizaýnlaryny we pikirlerini garşylaýarys we size ajaýyp nusgalar taýýarlap bileris.

Satin çaga mary janes, Metallic PU çaga sandallary, gülli çaga krossowkalary, pom pom bilen çaga aýakgaplary, çaga ýumşak haýwan aýakgaplaryekt.dünýäniň çar künjegine, esasanam Afrika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa eksport edilýär.

Zawodymyz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde, Şanhaý, Hangzhou, Keqiao, Yiwu we beýleki ýerlerde ýerleşýär.Geografiki ýagdaýy has ýokary we daşamak amatly.

Islegleriňiz üçin aşakdaky hyzmatlary berip bileris:

1. yourhli soraglaryňyz üçin 24 sagadyň dowamynda size jikme-jik jogap bereris

2. Önümleri we hyzmatlary size hödürlemek we hünärli garaýyş bilen size kynçylyklary hödürlemek üçin hünärmenler toparymyz bar.

3. Talaplaryňyza görä size maslahat bereris.

4. OEM hyzmatyny edýäris we öz logotipiňizi çap edýäris. Soňky ýyllarda,ABŞ-dan alyjylar bilen gaty gowy gatnaşyk gurduk we etdik20-den gowrakajaýyp zatlar we programmasy.Bu ugurda ýeterlik tejribe toplap, täze zatlary gaty çalt işläp we kämilleşdirip bileris, bu alyja wagt tygşytlamaga we täze zatlary bazara tiz wagtda çykarmaga kömek edýär. Walmart, Disney, Reebok, TJX, Burlington, FredMeýer, Meijer, ROSS, Cracker Barrel ..... We Disney, Reebok, Little Me, So Dorable, Ilkinji ädimler ...

5. Dizaýnda size kömek edip biljek örän tejribeli inersenerlerimiz bar.

Çaga aýakgaplary barada giriş (6)
Çaga aýakgaplary barada giriş (7)
Çaga aýakgaplary barada giriş (8)

Çagaňyz üçin bir jübüt rahat aýakgap nädip saýlamaly?

Çagaňyz üçin amatly aýakgap saýlamak, aýak saglygy we ösmegi üçin möhümdir.Ine, dogry çaga aýakgaplaryny saýlamaga kömek edýän käbir teklipler.Ilki bilen köwşüňiziň dogry ölçegdigine göz ýetiriň.Çagaňyzyň aýaklary çalt ösýär, şonuň üçin dogry ululygy saýlamak gaty möhümdir.Çagaňyzyň aýaklarynyň uzynlygyny ölçäň we dogry aýakgap ölçegini saýlamak üçin ululyk diagrammasyna serediň.Çagaňyzyň aýaklarynyň erkin hereket etmegi üçin aýakgabyň uzynlygynda bir otagyň bardygyna göz ýetiriň.Ikinjiden, gowy howa geçirijiligi bolan materiallary saýlaň.Çagalaryň aýaklary aňsatlyk bilen derlemäge ýykgyn edýär, şonuň üçin gowy howa çalşygy bilen aýakgap saýlamak aýaklaryň gurak we rahat bolmagyna kömek edip biler.Softumşak deri ýa-da pagta gowy wariantlar, sebäbi howanyň aýlanmagyna we aýaklarda çyglylygyň azalmagyna mümkinçilik berýär.Üçünjiden, ýumşak aýakgap saýlaň.Çagaňyzyň aýak süňkleri we myşsalary henizem ösýär, şonuň üçin ýeterlik çeýeligi we goldawy berýän ýumşak aýakgaplary saýlaň.Gaty ýa-da gaharlandyryjy aýakgaplardan gaça duruň, sebäbi olar çaganyň aýaklaryna oňaýsyzlyk döredip biler.Mundan başga-da, aýakgabyň dabany hem üns bermelidir.Çagaňyzyň ýöreýişini durnuklaşdyrmaga we ýykylmagynyň öňüni almaga kömek edýän ýumşak, süýşmeýän aýaklary saýlaň.Dabanlaryň materialyny we gurluşyny dürli ýüzlerde gowy saklaýandygyna göz ýetiriň.Ahyrynda köwşüň dizaýnyna we jikme-jikliklerine üns beriň.Gowy aýakgap dizaýneri, aýakgap görnüşi, aýakgap ýa-da Velcro dizaýny ýaly çaganyň aýaklarynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutar.Geýmek, çykarmak we sazlamak aňsat aýakgap saýlamak wagt we güýji tygşytlap, çaganyň rahatlygyny üpjün edip biler.Çagaňyzyň aýaklary ulaldygyça birneme deformasiýa edip biljekdigini bellemelidiris, şonuň üçin aýakgabyň ululygyny barlamak we yzygiderli ýerleşdirmek möhümdir.Çaga oňaýsyz aýaklardan zeýrenýän bolsa ýa-da köwüşler könelse, wagtynda täze aýakgap bilen çalyşmaly.Gysgaça aýdanyňda, çagaňyz üçin bir jübüt amatly aýakgap saýlamak, ululygy, materialy, ýekebara, dizaýny we yzygiderli barlaglary ýaly faktorlary göz öňünde tutmalydyr.Dogry aýakgap saýlamak bilen, çaganyň aýaklary gowy goldanylar we goralar, sagdyn aýaklaryň ösmegine we rahat gezelenç tejribesine kömek eder.Babyadyňyzdan çykarmaň, rahat aýakgap bilen üpjün etmek çaganyň aýagynyň saglygy üçin möhümdir.

Kompaniýamyz bilen baglanyşykly käbir soraglar we jogaplar

1. S: Şereketiňiz nirede?

J: Hytaýyň Ningbo şäherindäki kompaniýamyz.

2. S: Näme satýarsyňyz?

J: Esasy önümler: çaga önümleriniň ähli görnüşleri.

3. S: Nädip nusga alyp bilerin?

J: Synag üçin käbir nusgalar gerek bolsa, ýük daşama ýüklerini diňe nusgalar üçin töläň.

4. S: Nusgalar üçin ýük daşamak näçeräk?

J: ippingük daşamagyň bahasy agramyna we gaplaýyş ululygyna we sebitiňize baglydyr.

5. S: Bahalaryňyzyň sanawyny nädip alyp bilerin?

J: E-poçtaňyzy iberiň we maglumatlary sargyt ediň, men size baha sanawyny iberip bilerin.


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.