Hyzmatlar

Biznes

Iş sapary hyzmaty

Wiza almak üçin çakylyk hatyny teklip ediň;Iň oňat arzanladyş, bilet bronlamak bilen ajaýyp myhmanhana bron etmegi;Yiwu, Şanhaý, Hangzhou şäherinden mugt ýygnamak hyzmaty;Şeýle hem söwda, syýahatçylyk we ş.m. tertipläp bileris;Doly terjimeçiler hyzmatyny hödürläň.

Satyn almak-

Hytaý gözleg gullugy

Gözlegiňiz bilen ygtybarly üpjün edijileri we zawodlary tapyň.Üpjün edijiler bilen bahany ylalaşmaga kömek ediň.Sargyt we nusga dolandyryşy;Önümçilik yzarlamasy;önümleri ýygnamak hyzmaty;Hytaýyň hemme ýerinde gözleg hyzmaty.

Barlag-hyzmat

Barlag gullugy

Iberilmezden ozal ähli zatlary birin-birin barlaýarys, salgylanma üçin surata düşýäris;Her bir konteýneriň ýükleniş hilini üpjün etmek üçin tutuş ýükleme prosesinde wideo almak.Zawod barlagyny hödürläp bileris we zawodda gözden geçirip bileris.

Gaplamak

Önümleriň dizaýny we gaplanyşy we suraty

Öz hünär dizaýn topary;Müşderilerimize islendik şahsy gaplama we dizaýn ýa-da çeper eser hödürläň;Katalogda we onlaýn displeýde ulanyp boljak ýokary hilli önüm suratlary bolan professional surat topary.

Pul-dollar-maliýe-iş

Maliýe we ätiýaçlandyryş hyzmaty

Çeýe töleg şertlerini teklip ediň, T / T, L / C, D / P, D / A, O / A islendik töleg möhleti müşderimiziň islegi boýunça elýeterlidir.

Müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ätiýaçlandyryş hyzmaty hem elýeterlidir.

Resminamalar

Resminamalary dolandyrmak we gümrük taýdan arassalamak hyzmatlary

Müşderilerimiz üçin zerur import we eksport resminamalaryny taýýarlaň.Şertnama, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy, asyl şahadatnamasy, FORM A, tüsse kepilnamasy, haryt barlagy şahadatnamasy.
"Bir derejeli kompaniýa; karz eksport kompaniýasy; gümrük taýdan resmileşdirmekde" Greenaşyl kanal ".Gümrük barlagynyň seýrek nyrhy; Gümrük çalt resmileşdirilmegi.

Satuwdan soň

Satuwdan soň hyzmat

1. Eger tarapymyzda jogapkärçilik bar bolsa, hemmesini alarys.

2. Zawod tarapynda jogapkärçilik bar bolsa, ilki bilen alarys, soň zawod bilen gepleşikleri çözeris.
3. Müşderi tarapyndan ýalňyşlyk bar bolsa, müşderiniň çözülmegine, myhman ýitgisini azaltmagyna kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

♦ Önüm zaýalandy / ýetmezçilik / hil meselesi
1. Müşderiden suratlar ibermek
2. Gözleg hasabatyny we suraty ýükläň
3. Çözüw netijesini we wagtyny bermek


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.