“Unisex” sazlanylýan asma enjam we çagalar üçin Bowtie toplumy

Gysga düşündiriş:

Çagalaryňyzyň ajaýyp we kaşaň görnüşi üçin özüne çekiji asma we ýaýly galstuk hödürleýäris, özüne çekiji stil isleseňiz ajaýyp.Ultra-döwrebap stili döredip, arassa görnüş berer.
1 x Y-Yzyna elastik asma enjamlar;1 x Öňünden daňylan galstuk, Bu 2 zat dürli materiallardan ýasalýar, şonuň üçin olaryň reňkleri birmeňzeş bolup bilmeýär, Şeýle hem, çeňňek we asma önüm öndürmek üçin haýyş materialyňyzy esaslandyrýarys.
SIZE: Düzülip bilinýän asma enjam: Giňligi: 1 ″ (2,5 sm) x Uzynlygy 31,25 ″ (87 sm) (klipleriň uzynlygyny goşuň);Tieaýyň galstugy: sazlanyp bilinýän zolak bilen 10 sm (L) x 5cm (W) /3.94 "x 1.96".


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

zxczc11
zczxc12
sadsd10

Bowti

Bu ýaý galstugy, sizi has gowy duýýan sanly çap etmek bilen ýokary hilli 100% pagtadan öndürildi.

Asma

Bu çagalaryň asylgy görnüşi, nusgawy görnüşi goşýan we size özboluşly laýyklyk we rahatlyk berýän Y şekilli arka stilini görkezýär.Giň giňlikdäki dizaýn, rahat geýmek üçin emele gelmegiň we oňaýsyzlygyň öňüni alýar.Giň zolakly elastik dizaýn çagalaryň eginlerini gorap biler we çaganyň egnindäki basyşy azaltmaga kömek edip biler. Has amatly geýmek. Gowy öndürilen gaýyşlar ýokary dykyzlykly trikota ,, arassa gyralary, deformasiýa aňsat däl.Gaty gysgyçlar dişler bilen, balaklaryňyzy berk ýalpyldawuk, çydamly, poslamak aňsat däl. Egin-eşigiňize zyýan bermäň. Reňkleriň dürli görnüşlerinde bar.
Elastik gaýyş we metal çelekler ýöriteleşdirilen kämillik üçin aňsatlyk bilen sazlanýar.Bir ululyk, uzyn ýa-da gysga, arkaýyn ýa-da pese gaçýanlaryň hemmesine laýyk gelýär.Şu günüňi al.Bu asma enjam elastik materialdan ýasalýar we ony uzak wagtlap uzadyp bilýär.
Bu “Y-back Suspender” tuxedo, resmi köýnek, şortik, jeans bilen garyşýar.Mekdep, toý, topar, hor, orkestr we beýleki resmi dabaralar üçin ajaýyp.Alkyşlara taýyn boluň!

Wagtlar

Resmi çärelere we mekdep funksiýalaryna, gündelik köýneklere, mekdep eşiklerine, taksedo we ş.m. üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.