2024-nji ýylda iň oňat çaga gün şlýapalary barada bilmeli zatlaryňyz

Çagaňyzyň gün şöhlesini goramak gaty möhümdir, esasanam 6 aýdan kiçi bolanda, gün şöhlesini geýip bilmeýär.Çaga hakda bilmeli zatlaryňyzy öwreniňgün şlýapalaryhalaýanlarymyz ýalygün şlýapalary2024-nji ýylda bäbekler üçin.

täze doglan ýa-da çagaňyzy gün şöhlelerinden goramak iň möhüm zatlaryň biri bolmaly.Gün şöhlesini ulanmak gün şöhlesinden goramagyň umumy gatlagy bolsa-da, täze doglan çagalara ýa-da bäbeklere maslahat berilmeýär, sebäbi ýaş derileriniň gün şöhlesinden tapylýan himiki maddalary çalşyp we ýok etmek ukyby ýok.Çagagün şlýapalarywe äýnek toplumy çagaňyza moda we gün goragyny hödürleýän gaty gowy saýlawdyr!

图片 1
图片 2

PeýdalaryGün şlýapabäbekler üçin:

Günüň goragy bäbekler üçin möhümdir, sebäbi derisi näzik we günüň zyýanly UV şöhleleri bilen aňsat zaýalanýar.Çagalary Günden goramagyň iň täsirli usuly, UPF 50+ bahalandyrylan gün eşikleri we gün şlýapalary ýa-da gün şlýapalary we günlük äýnekleri bilen birlikde baş aýagyňyzy örtmekdir.

Ine, bäbekler üçin gün şlýapalarynyň iň oňat peýdalary:

Kiçijik adamyň kellesine, boýnuna we ýüzüne kölege beriň.

Günüň zyýanly şöhleleriniň çaganyň duýgur derisine ýetmeginiň öňüni alyň.

Durmuşyňyzda çagaňyzyň deri düwnük keseliniň döremek ähtimallygyny azaldyň.

Çagaňyzyň gözlerini güne goraň.

Çagaňyzyň aşa gyzmagynyň we yssy urmagynyň öňüni alyň.

Täze doglan çagalar gün şöhlesini geýip bilermi?

Ene-ata hökmünde çagaňyzy günüň zyýanly şöhlelerinden goramak islemek tebigy zat, ýöne hakykat, çagaňyz 6 aýa ýetmedik mahaly gün şöhlesini geýip bilmeýär!

Amerikan çaga lukmançylyk akademiýasynyň habaryna görä, täze doglan çagalar azyndan 6 aýlyk bolýança gün şöhlesini geýmeli däldir, sebäbi derisi näzik we gün şöhlesindäki himiki serişdeleri dolandyrmak üçin entek doly ösmedi.Muňa derek, ene-atalar çagalaryny günüň zyýanly UV şöhlelerinden goramak üçin çaga gün şlýapalary, çaga gün şlýapalary, kölege we çaga gün ýorganlary ýaly beýleki usullary ulanyp bilerler.Babyadyňyzdan çykarmaň, çagaňyzy Günden goramaga başlamak hiç wagt ir däl.

Täze doglan çagalara gün şlýapa geýmek näçe wagt gerek?

Täze doglan çagalar agün şlýapagündizine açyk howada bolanda, esasanam göni gün şöhlesinde bolsa.Täze doglan çagalarda günüň zyýanly UV şöhleleri bilen aňsatlyk bilen zaýalanyp bilýän näzik deri bar, şonuň üçin olary goramak möhümdir.Günüň içinde bolmaly bolsa, çagagün şlýapazerur kölege berip biler we gün şöhleleriniň duýgur derisine ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Çagalara gün şlýapa gerekmi?

Hawa, ähli bäbeklere gün şlýapalary gerek, sebäbi günüň zyýanly UVA we UVB şöhleleri bilen aňsatlyk bilen zaýalanýan näzik we köplenç duýgur deri bar.Gün şlýapalary, çagaňyzyň derisini güne ýanmakdan we uzak wagtlap gün şöhlesinden döreýän beýleki meselelerden goramagyň täsirli usulydyr.Üstesine-de, hakykatdanam eşige goşýarlar!Çagalar üçin iň köp satylan gün şlýapalarymyzy gözden geçiriň, meselem: çaga tersine gün şlýapa, bu şlýapa gaty owadan we amaly.

图片 3

Çaga näme üçin UPF gerek?Gün şlýapa?

UPF (Ultramelewşe gorag faktory)gün şlýapabäbekler üçin möhüm aksessuar, sebäbi näzik derisine ýetýän UV şöhleleriniň mukdaryny azaltmak üçin niýetlenendir.Eger material UPF baha berilmedik bolsa, eşikleriňizden, esasanam çygly bolsaňyz, güneş alyp bilersiňiz!

Çagalarda günüň zyýanly UV şöhleleri we UPF bilen aňsat zeperlenýän duýgur deri bargün şlýapagüne ýanmakdan we günüň uzak wagtlap täsir etmeginden döreýän beýleki meselelerden iň gowy goragy hödürleýär.Açyk howada hezil edip, çagalaryny howpsuz we sagdyn saklamak isleýän ene-atalar üçin hökmany zat.

Çaga satyn alanyňyzda näme gözlemeli?Gün şlýapa?

Dogry saýlamakgün şlýapaçagaňyzyň günüň zyýanly şöhlelerinden goralmagyny üpjün etmek möhümdir.Çaga satyn alanyňyzda ýatda saklamaly käbir zatlargün şlýapa:

A tapgün şlýapakellesini, ýüzüni we boýnuny ýapýar.

Gözlerini we ýüzüni göni gün şöhlesinden goramak üçin giň gerimli şlýapa gözläň.

A tapgün şlýapaýerinde saklamak üçin inçe gaýyş ýa-da galstuk bilen.

Barlaňgün şlýapamaterial ýeňil we dem alýar.

Çaga UPF reýtingine göz ýetiriňgün şlýapaUPF 50+.

Iň gowusyGün şlýapalary2024-nji ýylda bäbekler üçin

Ine iň gowularyň sanawygün şlýapalary2024-nji ýylda bäbekler üçin!

1.Baby tersineGün şlýapa

图片 4

Gözel çaga tersine gün şlýapa hakda gürleşiň!Bu çaga güneşli şlýapa, UPF 50+ reýtingine eýe bolany üçin, çagaňyzy sowuk we günüň zyýanly şöhlelerinden gorar.Friendlyüzmek üçin dostlukly, ideg etmek aňsat we tersine, şonuň üçinem ony islendik gyzjagaz we çaga mayo geýip bilersiňiz.

2.Baby ýüzmek şlýapa

图片 5

Kiçijik çagaňyz üçin iň köp satylýan şlýapalarymyzyň biri hökmünde tanalýan bu gün şlýapa, tapyp boljak iň gowy gün goragyny üpjün edýär.UPF 50+ reýtingi we gün şlýapa bilen, nirä barsaňyzam kiçijik adamyň ýüzüni we boýnuny gorar.Şeýle hem yssy tomus aýlarynda salkyn bolmagy üçin şlýapaň nilini çyglap ​​bilersiňiz.Mundan başga-da, gün şöhlesiniň şlýapasy gaty amatly, ony çykarmak islemeýärler.

3.Baby ýüzmek şlýapa

Şeýle hem bu şlýapalara gabat gelýän ýüzýän aýakgaplarymyz bar!Bu çaga çaga üçin gün şlýapa ýüzýär, kenarda ähli öwgüleri alýar!Bu ajaýyp we UPF 50+ goragyny hödürleýär, şonuň üçin çagaňyz daşarda çagaňyzyň ýüzüni goramak barada alada etmeli däl. Çagaňyzyň bu ýakymly gün şlýapa bilen günüň howpsuzdygyny bilmek aňsat.Doglan gününe ajaýyp sowgat berýär!

图片 6

Iş wagty: 19-2023-nji oktýabr

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.