3 PK Çaga üçin Turban

Gysga düşündiriş:

Birnäçe reňk islege bagly, çagalaryňyz gaty owadan we ýakymly bolsun.

SOFT we amatly material - Her çaga selbisi ýumşak we süýşmeýän ýokary hilli matadan tikilýär.

Söýgüli çagaňyzyň kellesinde gaty amatly. Owadan we ýakymly stil

6M ~ 3 ýaşly Çaga üçin amatly, uzyn.

Çaga selbis şlýapalary pagtadan örülendir, çydamly we amatly.Bu şlýapalary diňe el bilen ýuwaş ýuwup bolýar, maşyn ýuwmak ýa-da güýçli skrab üçin ýaramly däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

3_PK_Baby_Turban_For_Baby_Man öndüriji_ we_Eksportçy_Realever (1)
3_PK_Baby_Turban_For_Baby_Man öndüriji_ we_Eksportçy_Realever (2)
3_PK_Baby_Turban_For_Baby_Man öndüriji_ we_Eksportçy_Realever (3)

Önümiň beýany

Çagaňyzy has moda, özüne çekiji, ýakymly ediň.Çagaňyz üçin surata düşürmek ýa-da aýratyn ýagdaýlar üçin ajaýyp aksessuar;Goşmak: 3pc çaga şlýapalary

SOFT we amatly material - Her bir çaga selbisi ýumşak we süýnmeýän ýokary hilli matadan tikilýär. Olar el bilen ýasalan, bäbekleriň geýmegi üçin örän amatly.Çagaňyza haýsydyr bir basyş etmekden gorkmaň, ony ynam bilen geýip bilerler.

STYLE WE DIZAYN - Çagalarymyzyň selbisi ajaýyp dizaýn, moda, üýtgeşik, owadan .Egin-eşigiňize laýyk reňk saýlamak kiçijik çagaňyzy owadan we ynamly görkezer! Haýyş edýärin, sypdyrmaň!

GATNAŞYK-Bir paketde 3 dürli reňkli çaga şlýapasy bar, dürli eşiklere gabat gelýän çalt reňk tapyp bilersiňiz. Owadan, ajaýyp bezeg esbaplary mumiýa .Kime berseňiz hökman ýumşak we reňkli başlyklara aşyk bolar.

Çaga üçin süýji ýatlama:Her bir gyzjagazyň kellesi ýumşak elde ýasalan, ýokary hilli we amatly, bu ajaýyp Çaga gyzy Neýlon başlyklar we ýaýlar, ulalanda çagaňyza ýakymly ýat berýär. Başlyklaryň we ýaýlaryň köp bolmagy, size köp pul tygşytlaýar.

Çagalaryň seretmeýän wagtyňyz şlýapalaryny kellelerinden çykarmagy we kimiň bilýänini taşlamagy gowy görýändigi hiç kim üçin syr däl.Bagtymyza, gapaklar üç gapdan ybarat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.