Çaga gyş şlýapa we pişikler toplumy

Gysga düşündiriş:

Gyş möwsümi: Bu çaga gyş şlýapa we pişik toplumynda çaga şlýapa we bir jübüt barmaksyz pişik bar.Çaga pişikleri şol kiçijik barmaklary günüň dowamynda erkin we erkin hereket edýär.Çaga oglan şlýapalary 0-6 aý + Çaga gyzy bäbekleri ýyly saklamak üçin döredildi. Şol bir wagtyň özünde aňsat we ýakymly.Çaga gyzlary we oglanlary üçin çydamly şlýapa we ellikler aňsatlyk bilen gabat gelýär we çagaňyzy rahat saklamak üçin beýleki gyş eşikleri bilen gidýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

2d0969f953e990d69e89bb192fcf9b5
30f59c28c00a83a267cf71fa3f1c388
49084c7fafaaacc3ddee1102755695d
e16f4cadb60b44d7efdf3a2ad243951

Önümiň beýany

SORAG DRESS:Çaga şlýapalaryny we pişiklerini çalt çekiň we çagaňyz geýinýär!Ureapylmaýar!Çaga gulak şarpyklaryny çagaňyzy ýyly we rahat saklar.0-3 aý we ondan ýokary çaga şlýapalary iň gowy gyş ýoldaşy bolar!

SIZING:Şlýapa we pişik toplumy dürli ölçeglerde elýeterli.Bu şlýapa täze doglan gyş şlýapa, çaga gyş şlýapa ýa-da gyş gyş şlýapa hökmünde ulanyň.Childrenhli çagalar rahat we ýyly saklanarlar!0-6 aý, 6-12 aý ýa-da 12-24 aý saýlaň.

Komfort:Çaga şlýapasynda iň sowuk günlerde ajaýyp gabat gelýän pişikler bilen ýyly bolmagy üçin ýumşak trapper bar, her kim sizi öwer.

Ajaýyp rahatlygy we stili üpjün edýän gyşky çaga oglan we gyzjagaz şlýapalaryny saýlaň, ajaýyp rahatlygy we stili berýän bu ýokary hilli sowuk howa fasuly, ajaýyp we moda, Şlýapa çagalaryňyzy märekäniň içinde tapawutlandyrýar.

Dürli reňkler we stiller, bu amatly Gyş şlýapa we Mittens toplumlary, doglan günüňiz, Ro Christmasdestwo we ş.m. çaga bäbek ýa-da çagaňyz üçin saýlama sowgadydyr .... Pyýada ýöremek, ilkinji gezek garda oýnamak üçin ajaýyp! we gyşda açyk howada geçirilýän beýleki çäreler we gündelik geýmek üçin aňsat gabat gelýär. Şeýle hem, owadan kiçijik çagany her gün wagon bilen gezelenç edende gowy birikdirilendigini, izolýasiýa edilendigini we ýylydygyny bilip, gyşyň sowuk säherinde çaga oturyşyna ýa-da mamasynyň öýüne ibermek üçin ajaýyp zat. !

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. gaýtadan işlenen material, organiki material
2. Dizaýnyňyzy ajaýyp önüme öwürmek üçin hünärmen dizaýner we nusga öndüriji
3.OEMweODMhyzmaty
4. Eltip bermek wagty adatça bolýar30-60 günnusga tassyklamasyndan we goýumdan soň
5.MOQ1200PCS
6.Şanhaýa gaty ýakyn Ningbo şäherinde ýerleşýäris
7. ZawodWal-mart we Disneý kepillendirildi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.